Turvaline tehing – kaitske end halbade tehingute, pettuste ja kehva teeninduse eest.
path

Veebisaidi kasutustingimused

Versioon 1.0

Safe Deal veebisait, mis asub aadressil https://www.joinsafedeal.com/, on autoriõigusega kaitstud teos, mis kuulub ettevõttele Web Panda Inc.. Teatud saidi funktsioonidele võivad kehtida täiendavad juhised, tingimused või reeglid, mis avaldatakse Selliste funktsioonidega seotud sait.

Kõik sellised täiendavad tingimused, juhised ja reeglid sisalduvad viitena nendes tingimustes.

Need kasutustingimused kirjeldasid õiguslikult siduvaid tingimusi, mis juhivad teie saidi kasutamist. SAIDELE LOGIMISEL JÄRGITE NENDE TINGIMUSTE KOHTA ja kinnitate, et teil on volitused ja võimekus neid tingimusi järgida. SAIDILE JUURDEPÄÄSEKS PEAKSITE OLEMA VÄHEMALT 18-AASTANE. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE TINGIMUSTE SÄTETEGA, ÄRGE LOGIGE SISSE SISSE JA/VÕI KASUTAGE SAITI.

Juurdepääs saidile

Nende tingimuste kohaselt. Ettevõte annab teile mitteülekantava, mitteainuõigusliku, tühistatava piiratud litsentsi saidile juurdepääsuks ainult teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks.

Teatud piirangud. Nendes tingimustes teile kinnitatud õigustele kehtivad järgmised piirangud: (a) te ei tohi saiti müüa, rentida, rentida, üle anda, loovutada, levitada, hostida ega muul viisil äriliselt kasutada; (b) te ei tohi muuta, teha sellest tuletatud töid, lahti võtta, pöördkompileerida ega pöördprojekteerida ühtegi saidi osa; (c) te ei pääse saidile sarnase või konkurentsivõimelise veebisaidi loomiseks; ja (d) välja arvatud siin sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tohi ühtki saidi osa kopeerida, reprodutseerida, levitada, uuesti avaldada, alla laadida, kuvada, postitada või edastada mis tahes vormis või mis tahes viisil, kui pole märgitud teisiti, mis tahes tulevast väljalaset, värskendust või Muud saidi funktsionaalsuse täiendused kehtivad käesolevate tingimustega. Kõik saidil olevad autoriõiguse ja muud omandiõiguse teatised tuleb säilitada kõikidel selle koopiatel.

Ettevõte jätab endale õiguse Saiti muuta, peatada või peatada, teile ette teatamata või ilma. Kinnitasite, et ettevõte ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees saidi või selle mis tahes osa muudatuste, katkestamise või lõpetamise eest.

Puudub tugi või hooldus. Nõustute, et ettevõttel ei ole kohustust pakkuda teile saidiga seoses mingit tuge.

Välja arvatud mis tahes teie pakutav kasutajasisu, olete teadlik, et kõik saidil ja selle sisus olevad intellektuaalomandi õigused, sealhulgas autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja ärisaladused, kuuluvad ettevõttele või ettevõtte tarnijatele. Pange tähele, et need tingimused ja juurdepääs saidile ei anna teile mingeid õigusi, omandiõigust ega huvi intellektuaalomandi õiguste suhtes, välja arvatud jaotises 2.1 väljendatud piiratud juurdepääsuõigused. Ettevõte ja selle tarnijad jätavad endale kõik õigused, mida käesolevates tingimustes ei ole antud.

Kolmandate osapoolte lingid ja reklaamid; Teised kasutajad

Kolmandate osapoolte lingid ja reklaamid. Sait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja teenustele ja/või kuvada kolmandate isikute reklaame. Sellised kolmanda osapoole lingid ja reklaamid ei ole ettevõtte kontrolli all ning ettevõte ei vastuta kolmandate osapoolte linkide ja reklaamide eest. Ettevõte pakub neile kolmandate osapoolte linkidele ja reklaamidele juurdepääsu ainult teie mugavuse huvides ning ei vaata üle, kinnita, jälgi, kinnita, garanteeri ega esita kolmandate osapoolte linke ja reklaame ega esita mingeid väiteid. Kasutate kõiki kolmanda osapoole linke ja reklaame omal riisikol ning peaksite seda tehes järgima sobivat ettevaatust ja diskreetsust. Kui klõpsate mis tahes kolmanda osapoole lingil ja reklaamil, kehtivad kohaldatavad kolmanda osapoole tingimused ja eeskirjad, sealhulgas kolmanda osapoole privaatsus- ja andmete kogumise tavad.

Teised kasutajad. Iga saidi kasutaja vastutab ainuisikuliselt oma kasutaja sisu eest. Kuna me ei kontrolli kasutajasisu, tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta ühegi kasutaja sisu eest, olenemata sellest, kas see on teie ega teiste poolt pakutud. Nõustute, et Ettevõte ei vastuta mis tahes sellise suhtluse tagajärjel tekkinud kahjude või kahjude eest. Kui teie ja mõne saidi kasutaja vahel tekib vaidlus, ei ole meil kohustust sekkuda.

Käesolevaga vabastate ja igaveseks vabastate ettevõtte ja meie ametnikud, töötajad, agendid, õigusjärglased ja volitatud isikud ning loobute igast minevikust, praegusest ja tulevasest vaidlusest, nõudest, vaidlusest, nõudest, õigusest, kohustusest, vastutusest, igat liiki ja laadi tegevus ja hagi põhjus, mis on tekkinud või tuleneb otseselt või kaudselt saidilt või on sellega otseselt või kaudselt seotud. Kui olete California elanik, loobute käesolevaga seoses eelnevaga seoses California tsiviilseadustiku paragrahvist 1542, mis ütleb: "üldine vabastamine ei laiene nõuetele, mille olemasolu võlausaldaja ei tea ega kahtlusta tema kasuks. vabastamise teostamise aeg, mis tema teadmisel pidi oluliselt mõjutama tema arveldust võlgnikuga."

Küpsised ja veebimajakad. Nagu iga teine veebisait, kasutab Safe Deal küpsiseid. Neid küpsiseid kasutatakse teabe, sealhulgas külastajate eelistuste ja veebisaidi lehtede salvestamiseks, mida külastaja külastas või külastas. Seda teavet kasutatakse kasutajate kogemuse optimeerimiseks, kohandades meie veebilehe sisu vastavalt külastaja brauseri tüübile ja/või muule teabele.

Kohustustest loobumine

Sait on saadaval "nagu on" ja "nagu saadaval" ning ettevõte ja meie tarnijad ütlevad sõnaselgelt lahti mis tahes garantiidest ja tingimustest, olgu need otsesed, kaudsed või kohustuslikud, sealhulgas kõik garantiid või turustatavuse tingimused. , sobivus konkreetseks otstarbeks, pealkiri, vaikne nautimine, täpsus või õiguste mitterikkumine. Meie ja meie tarnijad ei garanteeri, et sait vastab teie nõuetele, on katkematult, õigeaegselt, turvaliselt või vigadeta kättesaadav või täpne, usaldusväärne, viiruste või muu kahjuliku koodita, täielik, seaduslik. või ohutu. Kui kohaldatavad seadused nõuavad saidiga seotud garantiisid, on kõik sellised garantiid piiratud üheksakümne (90) päevaga alates esmakordsest kasutamisest.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudsete garantiide välistamist, seega ei pruugi ülaltoodud välistamine teie puhul kehtida. Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudse garantii kestuse piiranguid, mistõttu ülaltoodud piirang ei pruugi teie puhul kehtida.

Vastutuse piirang

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta ettevõte ega meie tarnijad mitte mingil juhul teie või kolmandate isikute ees mis tahes saamata jäänud kasumi, kaotatud andmete, asendustoodete hankimise kulude või mis tahes kaudse, kaudse, eeskujuliku, juhusliku, nendest tingimustest või teie saidi kasutamisest või suutmatusest seda kasutada, isegi kui ettevõtet on selliste kahjude tekkimise võimalusest teavitatud. Juurdepääs saidile ja selle kasutamine on teie äranägemisel ja riskil ning vastutate ainuisikuliselt teie seadmele või arvutisüsteemile tekitatud kahju või sellest tulenevate andmete kadumise eest.

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, olenemata selles sisalduvast vastupidisest, on meie vastutus teie ees käesolevast lepingust tulenevate või sellega seotud kahjude eest alati piiratud maksimaalselt viiekümne USA dollariga (50 USA dollariga). Rohkem kui ühe nõude olemasolu seda piiri ei suurenda. Nõustute, et meie tarnijatel ei ole sellest lepingust tulenevat ega sellega seotud mingit vastutust.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba piirata või välistada vastutust juhuslike või kaudsete kahjude eest, mistõttu ülaltoodud piirang või välistamine ei pruugi teie puhul kehtida.

Tähtaeg ja lõpetamine. Vastavalt käesolevale jaotisele jäävad need tingimused kehtima täielikult ka teie saidi kasutamise ajal. Võime peatada või lõpetada teie saidi kasutamise õigused igal ajal ja mis tahes põhjusel oma äranägemise järgi, sealhulgas saidi mis tahes kasutamise korral käesolevaid tingimusi rikkudes. Kui teie käesolevatest tingimustest tulenevad õigused lõpetatakse, lõpeb teie konto ja saidile juurdepääsu ja selle kasutamise õigus viivitamatult. Mõistate, et teie konto lõpetamine võib hõlmata teie kontoga seotud kasutajasisu kustutamist meie reaalajas andmebaasidest. Ettevõte ei vastuta teie ees nende tingimuste alusel teie õiguste lõpetamise eest. Isegi pärast seda, kui teie nendest tingimustest tulenevad õigused on lõpetatud, jäävad kehtima järgmised nende tingimuste sätted: jaotised 2–2.5, jaotis 3 ja jaotised 4–10.

Autoriõiguspoliitika

Ettevõte austab teiste intellektuaalomandit ja palub, et meie saidi kasutajad teeksid sama. Seoses meie saidiga oleme vastu võtnud ja rakendanud autoriõiguse seadust austava poliitika, mis näeb ette kõigi rikkuvate materjalide eemaldamise ja meie veebisaidi kasutajate tegevuse lõpetamise, kes rikuvad korduvalt intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Kui arvate, et üks meie kasutajatest rikub meie saidi kasutamise kaudu ebaseaduslikult teose autoriõigusi ja soovite väidetavalt rikkuva materjali eemaldamist, esitage kirjaliku teatise vormis järgmine teave (vastavalt kuni 17 USC § 512(c) tuleb esitada meie määratud autoriõiguse agendile:

  • teie füüsiline või elektrooniline allkiri;
  • autoriõigustega kaitstud teose(te) identifitseerimine, mille õigusi on teie väitel rikutud;
  • meie teenuseid käsitleva materjali tuvastamine, mis teie väitel rikub õigusi ja mille eemaldamist taotlete;
  • piisav teave sellise materjali leidmiseks;
  • teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kinnitus selle kohta, et usute heauskselt, et taunitava materjali kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse alusel volitatud; ja
  • kinnitus selle kohta, et teatises olev teave on täpne ja valevande andmise eest karistatakse, et olete väidetavalt rikutud autoriõiguste omanik või olete volitatud tegutsema autoriõiguse omaniku nimel.

Pange tähele, et USC § 17 § 512(f) kohaselt vastutab kaebuse esitanud osapool automaatselt mis tahes kahjude, kulude ja advokaaditasude eest, mis on kirjalikus teatises esitatud olulise fakti vääres esitamises seoses kirjaliku teatise ja väitega. autoriõiguse rikkumine.

Kindral

Neid tingimusi võidakse aeg-ajalt üle vaadata ja kui teeme olulisi muudatusi, võime teid teavitada, saates teile e-kirja viimasele e-posti aadressile, mille te meile andsite ja/või postitades muudatuste kohta teate meie veebisaidile. Sait. Teie vastutate meile oma uusima e-posti aadressi edastamise eest. Juhul, kui viimane e-posti aadress, mille meile edastasite, ei ole kehtiv, loetakse sellist teadet sisaldava meili saatmine siiski kehtivaks teates kirjeldatud muudatuste kohta. Kõik nende tingimuste muudatused jõustuvad kõige varem kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui oleme teile e-kirja teel teatise saatnud, või kolmkümmend (30) kalendripäeva pärast muudatuste teatise postitamist meie saidile. Need muudatused jõustuvad meie saidi uute kasutajate jaoks kohe. Meie saidi jätkuv kasutamine pärast sellistest muudatustest teatamist näitab, et nõustute selliste muudatustega ja nõustute selliste muudatuste tingimustega. Vaidluste lahendamine. Lugege see vahekohtuleping hoolikalt läbi. See on osa teie lepingust ettevõttega ja mõjutab teie õigusi. See sisaldab protseduure KOHUSTUSLIKU SIDUV VAHEKOHTU JA KLASSI MÕISTMISEST LOOBUMISEKS.

Vahekohtulepingu kohaldatavus. Kõik nõuded ja vaidlused, mis on seotud Tingimustega või ettevõtte pakutava toote või teenuse kasutamisega, mida ei saa lahendada mitteametlikult või väiksemate kohtuvaidluste kohtus, lahendatakse siduva vahekohtu teel individuaalselt käesoleva vahekohtulepingu tingimuste alusel. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimuvad kõik vahekohtumenetlused inglise keeles. See vahekohtuleping kehtib teie ja ettevõtte ning kõigi tütarettevõtete, sidusettevõtete, agentide, töötajate, huvide eelkäijate, õigusjärglaste ja loovutajate suhtes, samuti kõigi tingimuste alusel pakutavate teenuste või kaupade volitatud või volitamata kasutajate või kasusaajate suhtes.

Teatamise nõue ja mitteametlik vaidluste lahendamine. Enne kui kumbki pool võib pöörduda vahekohtu poole, peab pool saatma teisele poolele kirjaliku vaidluse teatise, milles kirjeldatakse nõude või vaidluse olemust ja alust ning taotletavat abi. Teade ettevõttele tuleks saata aadressil: 16192 Coastal Highway. Pärast teatise saamist võite teie ja Ettevõte püüda nõude või vaidluse mitteametlikult lahendada. Kui teie ja Ettevõte ei lahenda nõuet või vaidlust kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teate saamist, võib kumbki pool alustada vahekohtumenetlust. Ühegi poole tehtud kokkuleppe pakkumise summat ei tohi vahekohtunikule avaldada enne, kui vahekohtunik on kindlaks määranud kohtuotsuse summa, millele kummalgi poolel on õigus.

Vahekohtu reeglid. Vahekohtumenetlus algatatakse American Arbitration Associationi kaudu, mis on väljakujunenud alternatiivse vaidluste lahendamise pakkuja, kes pakub käesolevas jaotises sätestatud vahekohtumenetlust. Kui AAA-d vahekohtunikuks ei saa, lepivad pooled kokku alternatiivse ADR-i pakkuja valimises. ADR-i pakkuja reeglid reguleerivad kõiki vahekohtumenetluse aspekte, välja arvatud juhul, kui sellised reeglid on tingimustega vastuolus. Vahekohtumenetlust reguleerivad AAA tarbijaarbitraaži eeskirjad on saadaval veebis aadressil adr.org või helistades AAA-le numbril 1-800-778-7879. Vahekohtu viib läbi üks neutraalne vahekohtunik. Kõik nõuded või vaidlused, mille puhul taotletava hüvitise kogusumma on alla kümne tuhande USA dollari (10 000,00 USA dollari), võib leevendust taotleva poole valikul lahendada siduva mitteilmumisel põhineva vahekohtu kaudu. Nõuete või vaidluste puhul, mille puhul taotletava autasu kogusumma on kümme tuhat USA dollarit (10 000 USA dollarit) või rohkem, määratakse ärakuulamise õigus kindlaks vahekohtu reeglitega. Kõik istungid toimuvad teie elukohast 100 miili raadiuses, välja arvatud juhul, kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike ja kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kui elate väljaspool USA-d, teatab vahekohtunik pooltele mõistliku aja, mis tahes suulise ärakuulamise kuupäeva, kellaaja ja koha. Mis tahes vahekohtuniku otsuse kohta tehtud otsuse võib esitada mis tahes pädeva jurisdiktsiooni kohtusse. Kui vahekohtunik teeb teile otsuse, mis on suurem kui viimane kokkuleppepakkumine, mille Ettevõte teile enne vahekohtu algatamist tegi, maksab Ettevõte teile otsuse või 2500,00 $, kumb on suurem. Kumbki pool kannab ise oma vahekohtumenetlusega seotud kulud ja väljamaksed ning tasub võrdse osa ADR-i pakkuja tasudest ja kuludest.

Vahekohtu reeglid. Kui valitakse mitteilmumisel põhinev vahekohus, viiakse vahekohus läbi telefoni teel, veebis ja/või ainult kirjalike esildiste alusel; konkreetse viisi valib vahekohtumenetluse algatanud pool. Vahekohus ei hõlma poolte ega tunnistajate isiklikku ilmumist, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Ajapiirangud. Kui teie või Ettevõte taotleb vahekohtumenetlust, tuleb vahekohtumenetlus algatada ja/või nõuda aegumistähtaja jooksul ja mis tahes tähtaja jooksul, mis on AAA reeglite kohaselt asjaomasele nõudele kehtestatud.

Vahekohtuniku volitused. Vahekohtu algatamise korral otsustab vahekohtunik teie ja Ettevõtte õiguste ja kohustuste üle ning vaidlust ei liideta muude asjadega ega liideta muude kohtuasjade või osapooltega. Vahekohtunikul on õigus rahuldada taotlusi, mis eiravad kõiki nõudeid või selle osasid. Vahekohtunikul on õigus määrata rahaline kahjutasu ja anda üksikisikule kohaldatava seaduse, AAA reeglite ja tingimuste alusel mis tahes mitterahalisi õiguskaitsevahendeid või leevendust. Vahekohtunik teeb kirjaliku otsuse ja otsustusavalduse, milles kirjeldab otsuse tegemise aluseks olevaid olulisi järeldusi ja järeldusi. Vahekohtunikul on samad volitused individuaalsete hüvitiste määramiseks, mis oleks kohtukohtunikul. Vahekohtuniku otsus on lõplik ja siduv nii teile kui ka ettevõttele.

Žürii kohtuprotsessist loobumine. KÄESOLEVAD POOLED LOOBUVAD OMA PÕHISEADUSLIKEST JA SEADUSLIKEST SÕIGUSEST KOHTUKU JUURDE PÕHJUDA NING KOHTUNIKKU VÕI Žürii EES KOHTUPIDAMISEST, valides selle asemel, et kõik nõuded ja vaidlused lahendatakse käesoleva vahekohtulepingu alusel vahekohtus. Vahekohtumenetlused on tavaliselt piiratumad, tõhusamad ja odavamad kui kohtus kohaldatavad eeskirjad ning kohus kontrollib neid väga vähe. Kui teie ja ettevõtte vahel peaks tekkima mis tahes osariigi või föderaalkohtus kohtuvaidlus vahekohtu otsuse tühistamise või jõustamise või muul viisil, siis TEIE JA ETTEVÕTE LAOTATE KÕIGIST ÕIGUSEST JURII KOHTA, selle asemel otsustades vaidluse lahendada. kohtuniku poolt.

Klassi- või konsolideeritud hagidest loobumine. Kõiki selle vahekohtulepingu kohaldamisalasse kuuluvaid nõudeid ja vaidlusi tuleb lahendada individuaalselt ja mitte klassipõhiselt ning rohkem kui ühe kliendi või kasutaja nõudeid ei saa arutada ega arutada ühiselt ega konsolideerida ühegi teise kliendi omadega. või kasutaja.

Konfidentsiaalsus. Kõik vahekohtumenetluse aspektid on rangelt konfidentsiaalsed. Pooled nõustuvad hoidma konfidentsiaalsust, kui seadusest ei tulene teisiti. See lõige ei takista pooltel esitamast kohtule teavet, mis on vajalik käesoleva lepingu jõustamiseks, vahekohtu otsuse jõustamiseks või ettekirjutuse või õiglase hüvitise taotlemiseks.

Eraldatavus. Kui mõni selle vahekohtulepingu osa või osad leitakse seaduse alusel kehtetuks või jõustamatuks pädeva jurisdiktsiooniga kohtu poolt, ei ole sellel konkreetsel osal või osadel jõudu ja mõju ning see katkestatakse ning ülejäänud lepingu osa jätkub täies jõus ja mõjus.

Õigus loobuda. Pool, kelle vastu nõue esitatakse, võib loobuda mis tahes või kõigist käesolevas vahekohtulepingus sätestatud õigustest ja piirangutest. Selline loobumine ei tühista ega mõjuta käesoleva vahekohtulepingu ühtegi muud osa.

Kokkuleppe ellujäämine. See vahekohtuleping jääb kehtima ka pärast teie suhte lõppemist ettevõttega.

Väiksemate hagide kohus. Sellest hoolimata võite kas teie või Ettevõte esitada üksikhagi väiksemate hagide kohtusse.

Õiglane hädaabi. Igal juhul võib kumbki pool taotleda erakorralist õiglast abi osariigi või föderaalkohtus, et säilitada status quo kuni vahekohtumenetluseni. Ajutiste meetmete kohaldamise taotlust ei loeta muudest käesolevast vahekohtulepingust tulenevatest õigustest või kohustustest loobumiseks.

Nõuded, mis ei kuulu vahekohtule. Olenemata eelnevast ei kuulu käesoleva vahekohtulepingu alla nõuded laimamise, arvutipettuste ja kuritarvitamise seaduse rikkumise ning teise poole patendi, autoriõiguse, kaubamärgi või ärisaladuste rikkumise või omastamise kohta.

Igal juhul, kui eelnev vahekohtuleping lubab pooltel kohtus vaidlemist, nõustuvad pooled alluma sellistel eesmärkidel Californias Hollandi maakonnas asuvate kohtute isiklikule jurisdiktsioonile.

Selle saidi suhtes võivad kehtida USA ekspordikontrolli seadused ja teiste riikide ekspordi- või impordieeskirjad. Nõustute mitte eksportima, uuesti eksportima ega edastama otseselt ega kaudselt ettevõttelt saadud USA tehnilisi andmeid ega selliseid andmeid kasutavaid tooteid, rikkudes Ameerika Ühendriikide ekspordiseadusi või -eeskirju.

Ettevõte asub jaotises 10.8 toodud aadressil. Kui olete California elanik, võite kaebustest teatada California tarbijaasjade osakonna tarbekaupade osakonna kaebuste lahendamise abiüksusele, võttes nendega kirjalikult ühendust aadressil 400 R Street, Sacramento, CA 95814 või telefoni teel (800). ) 952-5210.

Elektrooniline side. Teie ja Ettevõtte vaheline suhtlus kasutab elektroonilisi vahendeid olenemata sellest, kas te kasutate saiti või saadate meile e-kirju või postitab ettevõte saidile teateid või suhtleb teiega e-posti teel. Lepingulistel eesmärkidel annate (a) nõusoleku saada ettevõttelt teateid elektroonilisel kujul; ja (b) nõustute, et kõik ettevõtte poolt teile elektrooniliselt edastatavad tingimused, lepingud, teated, avalikustamised ja muud teatised vastavad mis tahes juriidilisele kohustusele, mis oleks täidetud, kui see oleks paberkandjal.

Terved tingimused. Need tingimused moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu saidi kasutamise kohta. Meie suutmatus kasutada või jõustada nende tingimuste mis tahes õigust või sätet ei tähenda sellest õigusest või sättest loobumist. Nende tingimuste jaotiste pealkirjad on mõeldud ainult mugavuse huvides ja neil ei ole õiguslikku ega lepingulist mõju. Sõna "kaasa arvatud" tähendab "kaasa arvatud ilma piiranguteta". Kui mõni käesolevate tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, ei kahjustata nende tingimuste teisi sätteid ja kehtetu või jõustamatu säte loetakse muudetuks nii, et see on kehtiv ja jõustatav seadusega lubatud maksimaalses ulatuses. Teie suhe ettevõttega on sõltumatu töövõtja suhe ja kumbki pool ei ole teise esindaja ega partner. Te ei tohi neid tingimusi ega siinkohal olevaid õigusi ja kohustusi loovutada, sõlmida alltöövõtuga, delegeerida ega muul viisil üle anda ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta ning mis tahes loovutamise, allhankelepingu, delegeerimise või üleandmise katse, mis rikub eelnimetatut, on tühine. tühine. Ettevõte võib neid tingimusi vabalt määrata. Tingimustes sätestatud tingimused on ülevõtjatele siduvad.

Teie privaatsus. Palun lugege meie privaatsuspoliitikat.

Autoriõigus/kaubamärgi teave. Autoriõigus ©. Kõik õigused kaitstud. Kõik saidil kuvatavad kaubamärgid, logod ja teenusemärgid on meie või muude kolmandate isikute omand. Teil ei ole lubatud neid märke kasutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta või sellise kolmanda isiku nõusolekuta, kellele märgid võivad kuuluda.

Kontaktinfo

Aadress:
16192 Coastal Highway

Meil: [email protected]

Telefon: +1-415-937-7737