Safe Deal - Umowa licencyjna użytkownika końcowego - chroń się przed niekorzystnymi transakcjami, oszustwami i złą obsługą.
path

Umowa licencyjna użytkownika końcowego (EULA) dotycząca przedłużenia umowy Safe Deal

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) jest umową prawną pomiędzy Tobą a firmą Web Panda Inc. Nasza umowa EULA została stworzona na podstawie szablonu umowy EULA w celu przedłużenia umowy Safe Deal.

Niniejsza umowa EULA reguluje nabywanie i używanie naszego oprogramowania Safe Deal Extension („Oprogramowanie”) bezpośrednio od Web Panda Inc. lub pośrednio za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora Web Panda Inc. („Sprzedawca”).

Przed zakończeniem procesu instalacji i użyciem oprogramowania Safe Deal Extension prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy EULA. Zapewnia licencję na korzystanie z oprogramowania Safe Deal Extension oraz zawiera informacje dotyczące gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności.

Jeśli zarejestrujesz się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Safe Deal Extension, niniejsza umowa EULA będzie obowiązywać również w przypadku tej wersji próbnej. Klikając „Akceptuję” lub instalując i/lub korzystając z oprogramowania Safe Deal Extension, potwierdzasz akceptację Oprogramowania i zgadzasz się na związanie się warunkami niniejszej umowy EULA.

Jeśli zawierasz niniejszą umowę EULA w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych niniejszymi warunkami. Jeśli nie masz takich uprawnień lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie instaluj ani nie używaj Oprogramowania i nie możesz zaakceptować niniejszej umowy EULA.

Niniejsza umowa EULA ma zastosowanie wyłącznie do Oprogramowania dostarczonego przez Web Panda Inc. niezależnie od tego, czy w niniejszym dokumencie wspomniano lub opisano inne oprogramowanie. Warunki te mają również zastosowanie do wszelkich aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych i usług wsparcia dla Oprogramowania firmy Web Panda Inc., chyba że w momencie dostawy do tych elementów dołączone są inne warunki. Jeśli tak, obowiązują te warunki.

Przyznanie licencji

Web Panda Inc. niniejszym udziela użytkownikowi osobistej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania Safe Deal Extension na jego urządzeniach zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA.

Możesz zainstalować oprogramowanie Safe Deal Extension (na przykład na komputerze stacjonarnym, laptopie, telefonie komórkowym lub tablecie) pod swoją kontrolą. Użytkownik odpowiada za dopilnowanie, aby jego urządzenie spełniało minimalne wymagania oprogramowania Safe Deal Extension.

Nie wolno Ci:

  • Edytować, zmieniać, modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć lub w inny sposób zmieniać całość lub jakąkolwiek część Oprogramowania, nie pozwalać na łączenie całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub włączanie się do niego, ani też dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania lub prób robienia takich rzeczy
  • Powielać, kopiować, rozpowszechniać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać Oprogramowanie do jakichkolwiek celów komercyjnych
  • Zezwalaj osobom trzecim na korzystanie z Oprogramowania w imieniu lub na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej
  • Korzystaj z Oprogramowania w sposób naruszający obowiązujące prawo lokalne, krajowe lub międzynarodowe
  • używać Oprogramowania w jakimkolwiek celu, który Web Panda Inc. uzna za naruszenie niniejszej umowy EULA

Własność intelektualna i własność

Web Panda Inc. przez cały czas zachowuje własność Oprogramowania w formie pierwotnie pobranej przez Ciebie i wszystkich kolejnych pobrań Oprogramowania. Oprogramowanie (oraz prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dowolnego rodzaju do Oprogramowania, w tym wszelkie wprowadzone w nim modyfikacje) są i pozostaną własnością Web Panda Inc.

Web Panda Inc. zastrzega sobie prawo do udzielania licencji na korzystanie z Oprogramowania osobom trzecim.

Zakończenie

Niniejsza umowa EULA obowiązuje od dnia pierwszego użycia Oprogramowania i obowiązuje aż do jej rozwiązania. Możesz ją wypowiedzieć w dowolnym momencie za pisemnym powiadomieniem skierowanym do Web Panda Inc.

Wygasa również natychmiastowo, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek warunku niniejszej umowy EULA. Po takim rozwiązaniu licencje przyznane na mocy niniejszej umowy EULA natychmiast wygasają, a użytkownik wyraża zgodę na zaprzestanie wszelkiego dostępu i korzystania z Oprogramowania. Postanowienia, które ze swej natury są kontynuowane i obowiązują, obowiązują po rozwiązaniu niniejszej umowy EULA.

Prawo rządowe

Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy EULA lub w związku z nią będą regulowane i interpretowane zgodnie z naszym prawem