Safe Deal - Licenčná zmluva s koncovým používateľom - chráňte sa pred nevýhodnými ponukami, podvodmi a zlými službami.
path

Licenčná zmluva s koncovým používateľom (EULA) rozšírenia Safe Deal

Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom („EULA“) je právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Web Panda Inc. Naša EULA bola vytvorená pomocou EULA Template for Safe Deal Extension.

Táto zmluva EULA upravuje vaše získavanie a používanie nášho softvéru Safe Deal Extension („Softvér“) priamo od Web Panda Inc. alebo nepriamo prostredníctvom autorizovaného predajcu alebo distribútora Web Panda Inc. (ďalej len „Predajca“).

Pred dokončením procesu inštalácie a použitím softvéru Safe Deal Extension si pozorne prečítajte túto zmluvu EULA. Poskytuje licenciu na používanie softvéru Safe Deal Extension a obsahuje informácie o záruke a vylúčení zodpovednosti.

Ak sa zaregistrujete na bezplatnú skúšobnú verziu softvéru Safe Deal Extension, táto zmluva EULA bude upravovať aj túto skúšobnú verziu. Kliknutím na „prijať“ alebo inštaláciou a/alebo používaním softvéru Safe Deal Extension potvrdzujete prijatie softvéru a súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy EULA.

Ak túto zmluvu EULA uzatvárate v mene spoločnosti alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete, že máte oprávnenie zaviazať takúto entitu a jej pridružené spoločnosti týmito zmluvnými podmienkami. Ak takéto oprávnenie nemáte alebo ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy EULA, neinštalujte ani nepoužívajte softvér a túto zmluvu EULA nesmiete prijať.

Táto zmluva EULA sa vzťahuje len na softvér dodávaný spoločnosťou Web Panda Inc. bez ohľadu na to, či je v tomto dokumente uvedený alebo popísaný iný softvér. Podmienky sa vzťahujú aj na všetky aktualizácie, doplnky, internetové služby a podporné služby pre Softvér Web Panda Inc., pokiaľ tieto položky pri dodaní nie sú sprevádzané inými podmienkami. Ak áno, platia tieto podmienky.

Udelenie licencie

Web Panda Inc. vám týmto udeľuje osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu na používanie softvéru Safe Deal Extension na vašich zariadeniach v súlade s podmienkami tejto zmluvy EULA.

Máte povolené načítať softvér Safe Deal Extension (napríklad PC, laptop, mobil alebo tablet) pod vašou kontrolou. Zodpovedáte za to, že vaše zariadenie spĺňa minimálne požiadavky softvéru Safe Deal Extension.

Nie je vám dovolené:

  • Upravovať, meniť, upravovať, prispôsobovať, prekladať alebo inak meniť celý Softvér alebo akúkoľvek jeho časť, nepovoliť, aby sa celý alebo akákoľvek časť Softvéru skombinovala s iným softvérom alebo sa doň začlenila, ani dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať Softvér alebo pokus o takéto veci
  • Reprodukujte, kopírujte, distribuujte, predávajte alebo inak používajte softvér na akékoľvek komerčné účely
  • Umožnite akejkoľvek tretej strane používať Softvér v mene alebo v prospech akejkoľvek tretej strany
  • Softvér používajte akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek platné miestne, národné alebo medzinárodné zákony
  • používať softvér na akýkoľvek účel, ktorý spoločnosť Web Panda Inc. považuje za porušenie tejto zmluvy EULA

Duševné vlastníctvo a vlastníctvo

Spoločnosť Web Panda Inc. si vždy ponecháva vlastníctvo Softvéru tak, ako ste ho pôvodne stiahli, a všetkých nasledujúcich stiahnutí Softvéru vami. Softvér (a autorské práva a iné práva duševného vlastníctva akejkoľvek povahy v Softvéri vrátane akýchkoľvek jeho úprav) sú a zostanú majetkom spoločnosti Web Panda Inc.

Web Panda Inc. si vyhradzuje právo udeliť licencie na používanie Softvéru tretím stranám.

Ukončenie

Táto zmluva EULA je platná odo dňa prvého použitia Softvéru a trvá až do jej ukončenia. Môžete ho kedykoľvek ukončiť písomným oznámením spoločnosti Web Panda Inc.

Okamžite sa tiež ukončí, ak nedodržíte akúkoľvek podmienku tejto zmluvy EULA. Po takomto ukončení budú licencie udelené touto zmluvou EULA okamžite ukončené a vy súhlasíte so zastavením akéhokoľvek prístupu a používania Softvéru. Ustanovenia, ktoré zo svojej podstaty pretrvávajú a prežijú, pretrvajú aj po ukončení tejto zmluvy EULA.

Vládny zákon

Táto zmluva EULA a akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto zmluvy EULA alebo v súvislosti s ňou sa riadia a vykladajú v súlade s našimi zákonmi