Safe Deal - ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง - ป้องกันตัวเองจากข้อเสนอที่ไม่เอื้ออำนวย การหลอกลวง และการบริการที่ไม่ดี.
path

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของส่วนขยาย Safe Deal

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ("EULA") นี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Web Panda Inc. EULA ของเราสร้างโดยเทมเพลต EULA สำหรับการขยายข้อตกลงที่ปลอดภัย

ข้อตกลง EULA นี้ควบคุมการได้มาและการใช้งานซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension ("ซอฟต์แวร์") ของเราโดยตรงจาก Web Panda Inc. หรือทางอ้อมผ่านผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Web Panda Inc. ("ผู้ค้าปลีก")

โปรดอ่านข้อตกลง EULA นี้อย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้นและใช้งานซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension โดยให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension และมีข้อมูลการรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด

หากคุณลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension ฟรี ข้อตกลง EULA นี้จะควบคุมการทดลองใช้นั้นด้วย โดยการคลิก "ยอมรับ" หรือติดตั้งและ/หรือใช้ซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension ถือว่าคุณยืนยันการยอมรับซอฟต์แวร์และตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลง EULA นี้

หากคุณกำลังทำข้อตกลง EULA นี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและบริษัทในเครือกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าวหรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลง EULA นี้ ห้ามติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ และคุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลง EULA นี้

ข้อตกลง EULA นี้จะใช้กับซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดย Web Panda Inc. เท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ จะถูกอ้างอิงหรืออธิบายไว้ในที่นี้หรือไม่ ข้อกำหนดนี้ยังใช้กับการอัปเดตของ Web Panda Inc. ส่วนเสริม บริการบนอินเทอร์เน็ต และบริการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ เว้นแต่ข้อกำหนดอื่นจะมาพร้อมกับรายการเหล่านั้นเมื่อจัดส่ง หากเป็นเช่นนั้น ให้ใช้ข้อกำหนดเหล่านั้น

ใบอนุญาตให้

Web Panda Inc. ขอมอบสิทธิ์ใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้และไม่ผูกขาดแก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension บนอุปกรณ์ของคุณตามเงื่อนไขของข้อตกลง EULA นี้

คุณได้รับอนุญาตให้โหลดซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension (เช่น พีซี แล็ปท็อป มือถือ หรือแท็บเล็ต) ภายใต้การควบคุมของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของซอฟต์แวร์ Safe Deal Extension

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้:

  • แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ดัดแปลง แปล หรือเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนรวมเข้ากับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์อื่นใด หรือแยกส่วน ถอดประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ ซอฟต์แวร์หรือความพยายามกระทำการใดๆ ดังกล่าว
  • ทำซ้ำ คัดลอก แจกจ่าย ขายต่อ หรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ
  • อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ซอฟต์แวร์ในนามของหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม
  • ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ Web Panda Inc. พิจารณาว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง EULA นี้

ทรัพย์สินทางปัญญาและกรรมสิทธิ์

Web Panda Inc. จะคงความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ตามที่คุณดาวน์โหลดมาแต่แรกและการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ในภายหลังทั้งหมดโดยคุณตลอดเวลา ซอฟต์แวร์ (และลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในลักษณะใดก็ตามในซอฟต์แวร์ รวมถึงการดัดแปลงใดๆ ที่ทำขึ้น) ถือเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Web Panda Inc.

Web Panda Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ใบอนุญาตในการใช้ซอฟต์แวร์แก่บุคคลที่สาม

การสิ้นสุด

ข้อตกลง EULA นี้มีผลตั้งแต่วันที่ที่คุณใช้ซอฟต์แวร์ครั้งแรก และจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Web Panda Inc.

นอกจากนี้ยังจะยุติทันทีหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลง EULA นี้ เมื่อมีการยุติดังกล่าว ใบอนุญาตที่ได้รับตามข้อตกลง EULA นี้จะสิ้นสุดลงทันที และคุณตกลงที่จะหยุดการเข้าถึงและการใช้งานซอฟต์แวร์ทั้งหมด ข้อกำหนดที่โดยธรรมชาติแล้วจะยังคงดำเนินต่อไปและมีผลใช้บังคับจะมีผลต่อการยุติข้อตกลง EULA นี้

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลง EULA นี้ และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง EULA นี้ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของเรา