Safe Deal - Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối - bảo vệ bản thân trước những giao dịch bất lợi, lừa đảo và dịch vụ kém.
path

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) của việc gia hạn giao dịch an toàn

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này ("EULA") là thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Web Panda Inc. . EULA của chúng tôi được tạo bởi Mẫu EULA để mở rộng giao dịch an toàn.

Thỏa thuận EULA này chi phối việc bạn mua và sử dụng phần mềm Tiện ích mở rộng giao dịch an toàn ("Phần mềm") của chúng tôi trực tiếp từ Web Panda Inc. hoặc gián tiếp thông qua đại lý hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Web Panda Inc. ("Đại lý").

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận EULA này trước khi hoàn tất quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm Tiện ích mở rộng giao dịch an toàn. Nó cung cấp giấy phép sử dụng phần mềm Safe Deal Extension và chứa thông tin bảo hành cũng như tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý.

Nếu bạn đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm Safe Deal Extension, thỏa thuận EULA này cũng sẽ chi phối bản dùng thử đó. Bằng cách nhấp vào "chấp nhận" hoặc cài đặt và/hoặc sử dụng phần mềm Tiện ích mở rộng giao dịch an toàn, bạn xác nhận việc chấp nhận Phần mềm và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận EULA này.

Nếu bạn ký kết thỏa thuận EULA này thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó và các chi nhánh của nó với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không có thẩm quyền đó hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận EULA này, thì đừng cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm và bạn không được chấp nhận thỏa thuận EULA này.

Thỏa thuận EULA này sẽ chỉ áp dụng cho Phần mềm do Web Panda Inc. cung cấp theo đây bất kể phần mềm khác có được đề cập hoặc mô tả trong tài liệu này hay không. Các điều khoản này cũng áp dụng cho mọi bản cập nhật, phần bổ sung, dịch vụ dựa trên Internet và dịch vụ hỗ trợ cho Phần mềm của Web Panda Inc., trừ khi các điều khoản khác đi kèm với các mục đó khi giao hàng. Nếu vậy, những điều khoản đó sẽ được áp dụng.

Cấp giấy phép

Web Panda Inc. theo đây cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng phần mềm Tiện ích mở rộng giao dịch an toàn trên thiết bị của bạn theo các điều khoản của thỏa thuận EULA này.

Bạn được phép tải phần mềm Tiện ích mở rộng giao dịch an toàn (ví dụ: PC, máy tính xách tay, thiết bị di động hoặc máy tính bảng) dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo thiết bị của mình đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của phần mềm Tiện ích mở rộng giao dịch an toàn.

Bạn không được phép:

  • Chỉnh sửa, thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc thay đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm cũng như không cho phép toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm được kết hợp với hoặc được tích hợp vào bất kỳ phần mềm nào khác, cũng như không giải mã, tháo rời hoặc đảo ngược kỹ thuật của Phần mềm. Phần mềm hoặc nỗ lực thực hiện bất kỳ điều gì như vậy
  • Tái sản xuất, sao chép, phân phối, bán lại hoặc sử dụng Phần mềm cho bất kỳ mục đích thương mại nào
  • Cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Phần mềm thay mặt hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào
  • Sử dụng Phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm luật pháp hiện hành của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế
  • sử dụng Phần mềm cho bất kỳ mục đích nào mà Web Panda Inc. coi là vi phạm thỏa thuận EULA này

Sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu

Web Panda Inc. sẽ luôn giữ quyền sở hữu Phần mềm mà bạn tải xuống ban đầu và tất cả các lần tải xuống Phần mềm tiếp theo của bạn. Phần mềm (và bản quyền cũng như các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ tính chất nào trong Phần mềm, bao gồm mọi sửa đổi được thực hiện) vẫn là tài sản của Web Panda Inc.

Web Panda Inc. có quyền cấp giấy phép sử dụng Phần mềm cho bên thứ ba.

Chấm dứt

Thỏa thuận EULA này có hiệu lực kể từ ngày bạn sử dụng Phần mềm lần đầu tiên và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt nó bất kỳ lúc nào sau khi có thông báo bằng văn bản cho Web Panda Inc.

Nó cũng sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận EULA này. Sau khi chấm dứt như vậy, các giấy phép được cấp theo thỏa thuận EULA này sẽ ngay lập tức chấm dứt và bạn đồng ý dừng mọi quyền truy cập và sử dụng Phần mềm. Các điều khoản về bản chất vẫn tiếp tục tồn tại và sẽ tồn tại sau khi thỏa thuận EULA này chấm dứt.

Luật chi phối

Thỏa thuận EULA này và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận EULA này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của chúng tôi.