Safe Deal - Лицензионно споразумение с краен потребител - предпазете се от неизгодни сделки, измами и лошо обслужване.
path

Лицензионно споразумение с краен потребител (EULA) за разширение на Safe Deal

Това лицензионно споразумение с краен потребител („ЛСКП“) е правно споразумение между вас и Web Panda Inc. Нашето ЛСКП е създадено чрез шаблон за ЛСКП за разширение на безопасна сделка.

Това EULA споразумение урежда вашето придобиване и използване на нашия софтуер за разширение на Safe Deal („Софтуер“) директно от Web Panda Inc. или косвено чрез упълномощен дистрибутор или дистрибутор на Web Panda Inc. („Продавач“).

Моля, прочетете внимателно това EULA споразумение, преди да завършите инсталационния процес и да използвате софтуера Safe Deal Extension. Той предоставя лиценз за използване на софтуера Safe Deal Extension и съдържа гаранционна информация и отказ от отговорност.

Ако се регистрирате за безплатна пробна версия на софтуера Safe Deal Extension, това споразумение за ЛСКП също ще управлява тази пробна версия. Като щракнете върху „приемам“ или инсталирате и/или използвате софтуера за разширение за безопасна сделка, вие потвърждавате приемането на софтуера и се съгласявате да се обвържете с условията на това споразумение за ЛСКП.

Ако сключвате това споразумение за ЛСКП от името на компания или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощието да обвържете такова лице и неговите филиали с тези правила и условия. Ако нямате такова правомощие или ако не сте съгласни с правилата и условията на това EULA споразумение, не инсталирайте и не използвайте Софтуера и не трябва да приемате това EULA споразумение.

Това EULA споразумение се прилага само за софтуера, доставен от Web Panda Inc. с настоящото, независимо дали друг софтуер е споменат или описан тук. Условията се отнасят и за всички актуализации, добавки, интернет базирани услуги и услуги за поддръжка на Web Panda Inc. за Софтуера, освен ако други условия не придружават тези елементи при доставката. Ако е така, важат тези условия.

Предоставяне на лиценз

Web Panda Inc. ви предоставя личен, непрехвърляем, неизключителен лиценз за използване на софтуера Safe Deal Extension на вашите устройства в съответствие с условията на това EULA споразумение.

Разрешено ви е да заредите софтуера Safe Deal Extension (например компютър, лаптоп, мобилен телефон или таблет) под ваш контрол. Вие носите отговорност да гарантирате, че вашето устройство отговаря на минималните изисквания на софтуера Safe Deal Extension.

Нямате право да:

  • Редактирайте, променяйте, модифицирайте, адаптирайте, превеждайте или променяйте по друг начин целия или която и да е част от Софтуера, нито позволявайте целият или която и да е част от Софтуера да бъде комбиниран или включен в друг софтуер, нито да декомпилира, разглобява или извършва обратно инженерство Софтуер или опит за извършване на подобни неща
  • Да възпроизвеждате, копирате, разпространявате, препродавате или използвате по друг начин Софтуера за всякакви търговски цели
  • Позволете на всяка трета страна да използва Софтуера от името или в полза на трета страна
  • Използвайте Софтуера по начин, който нарушава приложимите местни, национални или международни закони
  • да използвате Софтуера за всяка цел, която Web Panda Inc. счита за нарушение на това споразумение за ЛСКП

Интелектуална собственост и собственост

Web Panda Inc. по всяко време запазва собствеността върху Софтуера, както е първоначално изтеглен от вас, както и всички последващи изтегляния на софтуера от вас. Софтуерът (и авторските права и други права на интелектуална собственост от каквото и да е естество в Софтуера, включително всички направени в него модификации) са и ще останат собственост на Web Panda Inc.

Web Panda Inc. си запазва правото да предоставя лицензи за използване на Софтуера на трети страни.

Прекратяване на договора

Това споразумение за ЛСКП влиза в сила от датата, на която за първи път използвате Софтуера и ще продължи до прекратяването му. Можете да го прекратите по всяко време с писмено уведомление до Web Panda Inc.

Също така ще бъде прекратено незабавно, ако не спазите някое от условията на това споразумение за ЛСКП. При такова прекратяване, лицензите, предоставени от това EULA споразумение, незабавно ще бъдат прекратени и вие се съгласявате да спрете всякакъв достъп и използване на Софтуера. Разпоредбите, които по своето естество продължават и оцеляват, ще оцелеят и след прекратяването на това споразумение за ЛСКП.

Приложимо право

Това EULA споразумение и всеки спор, произтичащ от или във връзка с това EULA споразумение, се управляват и тълкуват в съответствие с нашите закони