Safe Deal - Licenční smlouva s koncovým uživatelem - chraňte se před nevýhodnými nabídkami, podvody a špatnými službami.
path

Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) rozšíření Safe Deal

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA") je právní smlouvou mezi vámi a společností Web Panda Inc. Naše EULA byla vytvořena pomocí EULA Template for Safe Deal Extension.

Tato smlouva EULA upravuje vaše získávání a používání našeho softwaru Safe Deal Extension ("Software") přímo od společnosti Web Panda Inc. nebo nepřímo prostřednictvím autorizovaného prodejce nebo distributora společnosti Web Panda Inc. (dále jen "prodejce").

Před dokončením procesu instalace a použitím softwaru Safe Deal Extension si prosím pozorně přečtěte tuto smlouvu EULA. Poskytuje licenci k používání softwaru Safe Deal Extension a obsahuje informace o záruce a prohlášení o odpovědnosti.

Pokud se zaregistrujete pro bezplatnou zkušební verzi softwaru Safe Deal Extension, tato smlouva EULA se bude také řídit touto zkušební verzí. Kliknutím na „přijmout“ nebo instalací a/nebo použitím softwaru Safe Deal Extension potvrzujete přijetí softwaru a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy EULA.

Pokud uzavíráte tuto smlouvu EULA jménem společnosti nebo jiného právního subjektu, prohlašujete, že máte oprávnění zavázat takový subjekt a jeho přidružené společnosti těmito smluvními podmínkami. Pokud takové oprávnění nemáte nebo nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, neinstalujte ani nepoužívejte software a nesmíte tuto smlouvu EULA přijmout.

Tato smlouva EULA se vztahuje pouze na software dodávaný společností Web Panda Inc. bez ohledu na to, zda je zde odkazován nebo popsán jiný software. Tyto podmínky se vztahují také na veškeré aktualizace, doplňky, internetové služby a služby podpory pro Software Web Panda Inc., pokud tyto položky při dodání nedoprovázejí jiné podmínky. Pokud ano, platí tyto podmínky.

Udělení licence

Web Panda Inc. vám tímto uděluje osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání softwaru Safe Deal Extension na vašich zařízeních v souladu s podmínkami této smlouvy EULA.

Můžete si načíst software Safe Deal Extension (například PC, notebook, mobil nebo tablet) pod svou kontrolou. Jste odpovědní za to, že vaše zařízení splňuje minimální požadavky softwaru Safe Deal Extension.

Nejste oprávněni:

  • Upravovat, pozměňovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat nebo jinak měnit celý nebo jakoukoli část Softwaru ani dovolit, aby se celý nebo jakákoli část Softwaru kombinovala s jiným softwarem nebo se do něj začlenila, ani dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat software. Software nebo pokus o takové věci
  • Reprodukovat, kopírovat, distribuovat, dále prodávat nebo jinak používat Software pro jakékoli komerční účely
  • Umožněte jakékoli třetí straně používat Software jménem nebo ve prospěch jakékoli třetí strany
  • Používejte software jakýmkoli způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní zákony
  • používat Software pro jakýkoli účel, který Web Panda Inc. považuje za porušení této smlouvy EULA

Duševní vlastnictví a vlastnictví

Společnost Web Panda Inc. si po celou dobu ponechá vlastnictví Softwaru, jak jste si původně stáhli, a všechna následná stažení Softwaru vámi. Software (a autorská práva a další práva duševního vlastnictví jakékoli povahy v Softwaru, včetně jakýchkoliv jeho úprav) jsou a zůstanou majetkem společnosti Web Panda Inc.

Web Panda Inc. si vyhrazuje právo udělovat licence k používání Softwaru třetím stranám.

Ukončení

Tato smlouva EULA je platná od data, kdy poprvé použijete software, a bude trvat až do ukončení. Můžete ji kdykoli ukončit písemným oznámením společnosti Web Panda Inc.

Rovněž bude okamžitě ukončena, pokud nedodržíte jakoukoli podmínku této smlouvy EULA. Po takovém ukončení budou licence udělené touto smlouvou EULA okamžitě ukončeny a souhlasíte s tím, že zastavíte veškerý přístup a používání softwaru. Ustanovení, která ze své podstaty trvají a přežívají, přetrvají i po ukončení této smlouvy EULA.

Rozhodné právo

Tato smlouva EULA a jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy EULA nebo v souvislosti s ní se řídí a vykládají v souladu s našimi zákony.