Bezpečná dohoda – chraňte se před špatnými nabídkami, podvody a špatnými službami.
path

Podmínky používání webových stránek

Verze 1.0

Webová stránka Safe Deal na adrese https://www.joinsafedeal.com/ je dílem chráněným autorským právem patřícím společnosti Web Panda Inc.. Některé funkce webu mohou podléhat dalším pokynům, podmínkám nebo pravidlům, které budou zveřejněny na Stránky v souvislosti s takovými funkcemi.

Všechny tyto dodatečné podmínky, pokyny a pravidla jsou do těchto podmínek začleněny formou odkazu.

Tyto podmínky použití popisují právně závazné podmínky, které dohlížejí na vaše používání stránek. PŘIHLÁŠENÍM NA STRÁNKY POSKYTUJETE DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK a prohlašujete, že máte oprávnění a kapacitu tyto Podmínky uzavřít. PRO PŘÍSTUP NA STRÁNKY BY VÁM MUSÍ BÝT NEJMÉNĚ 18 LET. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI USTANOVENÍMI TĚCHTO PODMÍNEK, NEPŘIHLASUJTE SE A/NEBO NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY.

Přístup na stránky

V souladu s těmito Podmínkami. Společnost vám uděluje nepřenosnou, nevýhradní, odvolatelnou, omezenou licenci k přístupu na stránky výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití.

Určitá omezení. Práva schválená v těchto podmínkách podléhají následujícím omezením: (a) nebudete prodávat, pronajímat, pronajímat, převádět, postoupit, distribuovat, hostovat nebo jinak komerčně využívat stránky; (b) nebudete měnit, vytvářet odvozená díla, rozebírat, zpětně kompilovat nebo zpětně analyzovat jakoukoli část stránek; (c) nesmíte přistupovat na stránku za účelem vytvoření podobné nebo konkurenční webové stránky; a (d) kromě toho, jak je zde výslovně uvedeno, žádná část stránek nesmí být kopírována, reprodukována, distribuována, znovu publikována, stahována, zobrazována, zveřejňována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, pokud není uvedeno jinak, jakékoli budoucí vydání, aktualizace nebo další doplňky funkčnosti Stránek podléhají těmto Podmínkám. Na všech jejich kopiích musí být zachována všechna autorská práva a další vlastnická upozornění na Stránkách.

Společnost si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo ukončit web s upozorněním nebo bez něj. Souhlasili jste s tím, že společnost neponese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu, přerušení nebo ukončení webu nebo jakékoli části.

Žádná podpora ani údržba. Souhlasíte s tím, že společnost nebude mít žádnou povinnost poskytovat vám jakoukoli podporu v souvislosti se stránkou.

S výjimkou jakéhokoli uživatelského obsahu, který můžete poskytnout, jste si vědomi toho, že všechna práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv, patentů, ochranných známek a obchodních tajemství, na Stránkách a jejich obsahu jsou majetkem Společnosti nebo jejích dodavatelů. Všimněte si, že tyto Podmínky a přístup na Stránku vám nedávají žádná práva, nárok nebo podíl na právu duševního vlastnictví, s výjimkou omezených přístupových práv vyjádřených v části 2.1. Společnost a její dodavatelé si vyhrazují všechna práva, která nejsou udělena v těchto Podmínkách.

Odkazy a reklamy třetích stran; Ostatní uživatelé

Odkazy a reklamy třetích stran. Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran a/nebo zobrazovat reklamy pro třetí strany. Takové odkazy a reklamy třetích stran nejsou pod kontrolou společnosti a společnost nenese odpovědnost za žádné odkazy a reklamy třetích stran. Společnost poskytuje přístup k těmto odkazům a reklamám třetích stran pouze pro vaše pohodlí a nekontroluje, neschvaluje, nemonitoruje, neschvaluje, nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení s ohledem na odkazy a reklamy třetích stran. Všechny odkazy a reklamy třetích stran používáte na vlastní riziko a měli byste při tom postupovat s náležitou opatrností a uvážením. Když kliknete na kterýkoli z odkazů a reklam třetích stran, použijí se příslušné podmínky a zásady třetí strany, včetně postupů třetí strany v oblasti ochrany soukromí a shromažďování údajů.

Ostatní uživatelé. Každý uživatel Stránky je výhradně odpovědný za veškerý svůj vlastní Uživatelský obsah. Protože nekontrolujeme uživatelský obsah, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za žádný uživatelský obsah, ať už ho poskytujete vy nebo někdo jiný. Souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku takových interakcí. Pokud dojde ke sporu mezi vámi a kterýmkoli uživatelem Stránky, nejsme povinni se do toho zapojit.

Tímto uvolňujete a navždy zprošťujete Společnost a naše úředníky, zaměstnance, zástupce, nástupce a nástupce a tímto se vzdáváte a vzdáváte se každého minulého, současného a budoucího sporu, nároku, sporu, požadavku, práva, povinnosti, odpovědnosti, akce a příčiny jednání jakéhokoli druhu a povahy, které vznikly nebo vznikají přímo či nepřímo z těchto stránek nebo které se přímo či nepřímo týkají stránek. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, tímto se vzdáváte oddílu 1542 kalifornského občanského zákoníku v souvislosti s výše uvedeným, který uvádí: „obecné zproštění se nevztahuje na pohledávky, o kterých věřitel neví nebo o nichž nemá podezření, že existují v jeho prospěch u doba provedení osvobození, která, byla-li mu známa, musela podstatně ovlivnit jeho vypořádání s dlužníkem."

Soubory cookie a webové majáky. Jako každá jiná webová stránka používá Safe Deal „cookies“. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webu, které návštěvník navštívil nebo je navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského zážitku přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a/nebo jiných informací.

Vyloučení odpovědnosti

Stránka je poskytována na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“ a společnost a naši dodavatelé výslovně odmítají jakékoli a všechny záruky a podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, předpokládané nebo zákonné, včetně všech záruk nebo podmínek prodejnosti. , vhodnost pro určitý účel, titul, klidné užívání, přesnost nebo neporušení práv. My ani naši dodavatelé nezaručujeme, že stránka bude splňovat vaše požadavky, bude dostupná nepřetržitě, včas, bezpečně nebo bez chyb, nebo bude přesná, spolehlivá, bez virů nebo jiného škodlivého kódu, úplná, legální nebo bezpečné. Pokud příslušné zákony vyžadují jakékoli záruky s ohledem na stránku, všechny takové záruky jsou omezeny na devadesát (90) dní od data prvního použití.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat. Některé jurisdikce nepovolují omezení délky trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese společnost ani naši dodavatelé v žádném případě vůči vám nebo jakékoli třetí straně odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk, ztracená data, náklady na pořízení náhradních produktů nebo jakékoli nepřímé, následné, exemplární, náhodné, zvláštní nebo represivní škody vyplývající z těchto podmínek nebo související s těmito podmínkami nebo s vaším používáním nebo nemožností používat stránky, i když byla společnost na možnost takových škod upozorněna. Přístup na stránky a jejich používání je na vašem vlastním uvážení a na vaše riziko a budete výhradně odpovědní za jakékoli poškození vašeho zařízení nebo počítačového systému nebo ztrátu dat z toho vyplývající.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem, bez ohledu na cokoli, co je v tomto dokumentu v rozporu, bude naše odpovědnost vůči vám za jakékoli škody vyplývající z této smlouvy nebo s ní související, vždy omezena na maximálně padesát amerických dolarů (50 USD). Existence více než jednoho nároku tento limit nerozšíří. Souhlasíte s tím, že naši dodavatelé nebudou mít žádnou odpovědnost vyplývající z této smlouvy nebo s ní související.

Některé jurisdikce neumožňují omezení nebo vyloučení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Termín a ukončení. V souladu s tímto oddílem zůstanou tyto Podmínky v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. Můžeme pozastavit nebo ukončit vaše práva na používání webu kdykoli z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení, včetně jakéhokoli použití webu v rozporu s těmito podmínkami. Po ukončení vašich práv podle těchto podmínek okamžitě zanikne váš účet a právo na přístup a používání stránek. Berete na vědomí, že jakékoli ukončení vašeho účtu může zahrnovat smazání vašeho uživatelského obsahu spojeného s vaším účtem z našich živých databází. Společnost vůči vám nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ukončení vašich práv podle těchto podmínek. I po ukončení vašich práv podle těchto podmínek zůstanou v platnosti následující ustanovení těchto podmínek: oddíly 2 až 2.5, oddíl 3 a oddíly 4 až 10.

Zásady autorských práv

Společnost respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádá uživatele našich stránek, aby činili totéž. V souvislosti s našimi stránkami jsme přijali a implementovali zásady respektující autorské právo, které stanoví odstranění jakýchkoli materiálů porušujících autorská práva a ukončení uživatelů našich online stránek, kteří opakovaně porušují práva duševního vlastnictví, včetně autorských práv. Pokud se domníváte, že některý z našich uživatelů používáním našich stránek nezákonně porušuje autorská práva k dílu, a přejete si, aby byl materiál údajně porušující práva odstraněn, následující informace ve formě písemného oznámení (podle až 17 USC § 512(c)) musí být poskytnuta našemu určenému zástupci pro autorská práva:

  • váš fyzický nebo elektronický podpis;
  • identifikace autorských děl, o kterých tvrdíte, že byla porušena;
  • identifikaci materiálu v našich službách, o kterém tvrdíte, že porušuje autorská práva a o jehož odstranění nás žádáte;
  • dostatečné informace, které nám umožní takový materiál najít;
  • vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že použití závadného materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
  • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že jste buď vlastníkem autorských práv, která byla údajně porušena, nebo že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Vezměte prosím na vědomí, že podle 17 USC § 512(f) jakékoli zkreslení podstatné skutečnosti v písemném oznámení automaticky vystavuje žalující stranu odpovědnosti za jakékoli škody, náklady a poplatky za právní zastoupení, které nám vzniknou v souvislosti s písemným oznámením a obviněním porušení autorských práv.

Všeobecné

Tyto podmínky podléhají občasné revizi, a pokud provedeme nějaké podstatné změny, můžeme vás upozornit zasláním e-mailu na poslední e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, a/nebo viditelným zveřejněním oznámení o změnách na našem webu. místo. Jste odpovědní za to, že nám poskytnete svou nejaktuálnější e-mailovou adresu. V případě, že poslední e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, není platná, naše odeslání e-mailu obsahujícího takové oznámení bude přesto představovat účinné oznámení o změnách popsaných v oznámení. Jakékoli změny těchto Podmínek nabudou účinnosti nejdříve po uplynutí třiceti (30) kalendářních dnů po odeslání e-mailového oznámení, které vám zašleme, nebo třiceti (30) kalendářních dnů po zveřejnění oznámení o změnách na našich Stránkách. Tyto změny budou okamžitě platné pro nové uživatele našich stránek. Pokračování v používání našich stránek po upozornění na takové změny znamená, že berete na vědomí takové změny a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami takových změn. Řešení sporů. Přečtěte si prosím pozorně tuto arbitrážní smlouvu. Je součástí vaší smlouvy se společností a ovlivňuje vaše práva. Obsahuje postupy pro POVINNÉ ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE TŘÍDNÍ ŽALOBY.

Použitelnost Rozhodčí smlouvy. Všechny nároky a spory v souvislosti s Podmínkami nebo používáním jakéhokoli produktu nebo služby poskytované Společností, které nelze vyřešit neformálně nebo u soudu pro drobné nároky, budou řešeny závaznou arbitráží na individuálním základě podle podmínek této arbitrážní smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak, všechna arbitrážní řízení budou vedena v angličtině. Tato arbitrážní smlouva se vztahuje na vás a společnost a na všechny dceřiné společnosti, přidružené společnosti, zástupce, zaměstnance, předchůdce, nástupce a postupníky, jakož i na všechny oprávněné nebo neoprávněné uživatele nebo příjemce služeb nebo zboží poskytovaných podle podmínek.

Požadavek oznámení a neformální řešení sporů. Než může kterákoli strana požádat o arbitráž, musí strana nejprve zaslat druhé straně písemné oznámení o sporu popisující povahu a základ nároku nebo sporu a požadovanou nápravu. Oznámení společnosti by mělo být zasláno na adresu: 16192 Coastal Highway. Po obdržení oznámení se vy a společnost můžete pokusit vyřešit nárok nebo spor neformálně. Pokud vy a společnost nevyřešíte nárok nebo spor do třiceti (30) dnů po obdržení oznámení, může kterákoli strana zahájit arbitrážní řízení. Výše jakékoli nabídky na urovnání učiněné kteroukoli stranou nesmí být arbitrovi sdělena, dokud rozhodce nestanoví výši nálezu, na který má kterákoli strana nárok.

Rozhodčí řád. Rozhodčí řízení bude zahájeno prostřednictvím American Arbitration Association, zavedeného poskytovatele alternativního řešení sporů, který nabízí rozhodčí řízení, jak je uvedeno v této části. Pokud AAA není k dispozici pro arbitráž, strany se dohodnou na výběru alternativního poskytovatele ADR. Pravidla Poskytovatele ADR se řídí všemi aspekty rozhodčího řízení s výjimkou případů, kdy jsou tato pravidla v rozporu s Podmínkami. Pravidla spotřebitelské arbitráže AAA, jimiž se arbitráž řídí, jsou k dispozici online na adrese adr.org nebo zavoláním na AAA na číslo 1-800-778-7879. Rozhodčí řízení povede jediný, neutrální rozhodce. Jakékoli nároky nebo spory, kde je celková částka požadovaného nálezu nižší než deset tisíc amerických dolarů (10 000,00 USD), mohou být vyřešeny prostřednictvím závazného rozhodčího řízení, které není založeno na dostavení se, podle volby strany, která žádá o nápravu. U nároků nebo sporů, kde je celková částka požadovaného nálezu deset tisíc amerických dolarů (10 000,00 USD) nebo více, bude právo na slyšení stanoveno podle pravidel arbitráže. Jakékoli slyšení se bude konat v místě do 100 mil od vašeho bydliště, pokud nepobýváte mimo Spojené státy a pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud pobýváte mimo USA, rozhodce oznámí stranám přiměřeně datum, čas a místo každého ústního jednání. Jakýkoli rozsudek o rozhodčím nálezu může být předložen u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce. Pokud vám rozhodce udělí rozhodnutí, které je vyšší než poslední nabídka na urovnání, kterou vám společnost učinila před zahájením rozhodčího řízení, společnost vám zaplatí vyšší z rozhodnutí nebo 2 500,00 USD. Každá strana ponese své vlastní náklady a výdaje vyplývající z rozhodčího řízení a uhradí stejný podíl na poplatcích a nákladech Poskytovatele ADR.

Rozhodčí řád. Je-li zvoleno rozhodčí řízení, které se nezakládá na dostavení se, bude rozhodčí řízení vedeno telefonicky, online a/nebo výhradně na základě písemných podání; konkrétní způsob zvolí strana, která rozhodčí řízení zahajuje. Rozhodčí řízení nebude zahrnovat žádné osobní vystoupení stran nebo svědků, pokud se strany nedohodnou jinak.

Časové limity. Pokud vy nebo společnost vedete rozhodčí řízení, musí být rozhodčí řízení zahájeno a/nebo požadováno v rámci promlčecích lhůt a v jakékoli lhůtě stanovené podle pravidel AAA pro příslušný nárok.

Pravomoc arbitra. Pokud bude zahájeno rozhodčí řízení, rozhodce rozhodne o právech a závazcích vás a společnosti a spor nebude spojen s žádnými jinými záležitostmi ani spojen s jinými případy nebo stranami. Rozhodce bude mít pravomoc vyhovět návrhům dispozitivním vůči celému nároku nebo jeho části. Rozhodce bude mít pravomoc udělit peněžitou náhradu škody a poskytnout jakékoli nepeněžní opravné prostředky nebo úlevy dostupné jednotlivci podle platných zákonů, pravidel AAA a podmínek. Rozhodce vydá písemný nález a výrok s popisem podstatných zjištění a závěrů, na nichž je nález založen. Rozhodce má stejnou pravomoc udělovat úlevu na individuálním základě, jako by měl soudce u soudu. Rozhodnutí arbitra je konečné a závazné pro vás a společnost.

Vzdání se soudního řízení s porotou. STRANY SE TÍMTO VZDÁVAJÍ SVÝCH ÚSTAVNÍCH A STATUTÁRNÍCH PRÁVA JÍT K SOUDU A PROJEDNAT SOUDU PŘED SOUDCEM NEBO POTŘEBOU, místo toho si zvolí, že všechny nároky a spory budou řešeny arbitráží podle této arbitrážní smlouvy. Rozhodčí řízení jsou obvykle omezenější, efektivnější a méně nákladná než pravidla platná u soudu a podléhají velmi omezenému přezkumu soudem. V případě, že mezi vámi a Společností dojde u jakéhokoli státního nebo federálního soudu k soudnímu sporu o zrušení nebo vymáhání rozhodčího nálezu nebo jinak, VY A SPOLEČNOST SE ZŘEKÁVÁTE VŠECH PRÁVA NA PROCEDENÍ POROTY a místo toho zvolíte, že spor bude vyřešen. soudcem.

Vzdání se skupinových nebo konsolidovaných akcí. Všechny nároky a spory v rámci této arbitrážní smlouvy musí být rozhodovány nebo vedeny na individuálním základě, nikoli na základě třídy, a nároky více než jednoho zákazníka nebo uživatele nelze rozhodovat nebo vést společně nebo konsolidovat s nároky jakéhokoli jiného zákazníka. nebo uživatel.

Důvěrnost. Všechny aspekty rozhodčího řízení budou přísně důvěrné. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost, pokud zákon nevyžaduje jinak. Tento odstavec nebrání straně předložit soudu jakékoli informace nezbytné k vynucení této smlouvy, k výkonu rozhodčího nálezu nebo k hledání soudního příkazu nebo nápravy podle ekvity.

Oddělitelnost. Pokud bude některá část nebo části této arbitrážní smlouvy shledány podle zákona jako neplatná nebo nevymahatelná soudem příslušné jurisdikce, pak taková konkrétní část nebo části nebudou mít žádnou platnost a účinnost a budou odděleny a zbývající část smlouvy bude zrušena pokračovat v plné síle a účinnosti.

Právo vzdát se. Strana, vůči níž je nárok uplatňován, se může vzdát kteréhokoli nebo všech práv a omezení uvedených v této arbitrážní smlouvě. Takové zřeknutí se nezbaví ani neovlivní žádnou jinou část této arbitrážní smlouvy.

Přežití dohody. Tato arbitrážní smlouva přetrvá i po ukončení vašeho vztahu se společností.

Soud pro drobné nároky. Nicméně výše uvedené můžete vy nebo společnost podat individuální žalobu u soudu pro drobné nároky.

Mimořádná spravedlivá pomoc. V každém případě může kterákoli strana požádat o nouzovou spravedlivou pomoc u státního nebo federálního soudu, aby zachovala status quo čekající na arbitráž. Žádost o předběžná opatření nebude považována za vzdání se jakýchkoli jiných práv nebo povinností podle této Rozhodčí smlouvy.

Nároky, které nepodléhají arbitráži. Bez ohledu na výše uvedené nebudou nároky na pomluvu, porušení zákona o počítačových podvodech a zneužívání a porušení nebo zpronevěra patentu, autorských práv, ochranné známky nebo obchodního tajemství druhé strany předmětem této arbitrážní smlouvy.

Za všech okolností, kdy výše uvedená arbitrážní smlouva umožňuje stranám vést spory u soudu, strany tímto souhlasí s tím, že se pro tyto účely podřídí osobní jurisdikci soudů umístěných v okrese Netherlands v Kalifornii.

Stránky mohou podléhat zákonům USA o kontrole exportu a mohou podléhat exportním nebo importním předpisům v jiných zemích. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat, reexportovat nebo přenášet, přímo či nepřímo, jakákoliv americká technická data získaná od společnosti, ani žádné produkty využívající taková data, v rozporu s exportními zákony nebo předpisy Spojených států.

Společnost sídlí na adrese v části 10.8. Jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete nahlásit stížnosti oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebního zboží Kalifornského ministerstva spotřebitelských záležitostí tím, že je kontaktujete písemně na adrese 400 R Street, Sacramento, CA 95814, nebo telefonicky na čísle (800 ) 952-5210.

Elektronické komunikace. Komunikace mezi vámi a společností využívá elektronické prostředky, ať už používáte stránky nebo nám posíláte e-maily, nebo zda společnost zveřejňuje oznámení na stránce nebo s vámi komunikuje prostřednictvím e-mailu. Pro smluvní účely (a) souhlasíte s přijímáním sdělení od Společnosti v elektronické podobě; a (b) souhlasíte s tím, že všechny podmínky, dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám společnost poskytuje elektronicky, splňují veškeré právní závazky, které by taková komunikace splňovala, pokud by byla v tištěné podobě.

Úplné podmínky. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se používání stránek. Naše selhání při uplatňování nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Názvy sekcí v těchto Podmínkách slouží pouze pro pohodlí a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Slovo "včetně" znamená "včetně bez omezení". Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto podmínek nebudou dotčena a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za upravené tak, aby bylo platné a vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Váš vztah ke společnosti je vztahem nezávislého dodavatele a žádná ze stran není zástupcem ani partnerem druhé strany. Tyto podmínky a vaše práva a povinnosti v nich obsažené nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti postoupit, zadat subdodavateli, delegovat nebo jinak převést a jakýkoli pokus o postoupení, subdodávku, delegování nebo převod v rozporu s výše uvedeným bude neplatný a prázdnota. Společnost může tyto Podmínky volně postoupit. Podmínky stanovené v těchto podmínkách jsou pro nabyvatele závazné.

Vaše soukromí. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů.

Informace o autorských právech/ochranných známkách. Copyright ©. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky, loga a servisní značky zobrazené na Stránkách jsou naším majetkem nebo majetkem jiných třetích stran. Není dovoleno používat tyto Značky bez našeho předchozího písemného souhlasu nebo souhlasu takové třetí strany, která může Značky vlastnit.

Kontaktní informace

Adresa:
16192 Coastal Highway

E-mailem: [email protected]

Telefon: +1-415-937-7737