Safe Deal - Kasunduan sa Lisensya ng End User - protektahan ang iyong sarili laban sa mga hindi kanais-nais na deal, scam, at hindi magandang serbisyo.
path

End-User License Agreement (EULA) ng Safe Deal Extension

Ang End-User License Agreement ("EULA") ay isang legal na kasunduan sa pagitan mo at ng Web Panda Inc. . Ang aming EULA ay ginawa ng EULA Template para sa Safe Deal Extension.

Ang kasunduang ito ng EULA ay namamahala sa iyong pagkuha at paggamit ng aming Safe Deal Extension software ("Software") nang direkta mula sa Web Panda Inc. o hindi direkta sa pamamagitan ng isang awtorisadong reseller o distributor ng Web Panda Inc. (isang "Reseller").

Mangyaring basahin nang mabuti ang kasunduang ito sa EULA bago kumpletuhin ang proseso ng pag-install at gamitin ang software ng Safe Deal Extension. Nagbibigay ito ng lisensya upang gamitin ang software ng Safe Deal Extension at naglalaman ng impormasyon ng warranty at mga disclaimer sa pananagutan.

Kung magparehistro ka para sa isang libreng pagsubok ng software ng Safe Deal Extension, pamamahalaan din ng kasunduang ito sa EULA ang pagsubok na iyon. Sa pamamagitan ng pag-click sa "tanggapin" o pag-install at/o paggamit ng software ng Safe Deal Extension, kinukumpirma mo ang iyong pagtanggap sa Software at sumasang-ayon kang sumailalim sa mga tuntunin ng kasunduang ito sa EULA.

Kung papasok ka sa kasunduang ito ng EULA sa ngalan ng isang kumpanya o iba pang legal na entity, kinakatawan mo na may awtoridad kang isailalim ang naturang entity at ang mga affiliate nito sa mga tuntunin at kundisyong ito. Kung wala kang ganoong awtoridad o kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin at kundisyon ng kasunduang ito ng EULA, huwag i-install o gamitin ang Software, at hindi mo dapat tanggapin ang kasunduang ito ng EULA.

Ang kasunduang ito ng EULA ay malalapat lamang sa Software na ibinibigay ng Web Panda Inc. kasama nito, hindi alintana kung ang ibang software ay tinutukoy o inilarawan dito. Nalalapat din ang mga tuntunin sa anumang mga update, suplemento, serbisyong nakabatay sa Internet, at serbisyo ng suporta sa Web Panda Inc. para sa Software, maliban kung kasama ng ibang mga tuntunin ang mga item na iyon sa paghahatid. Kung gayon, naaangkop ang mga tuntuning iyon.

Pagbibigay ng Lisensya

Binibigyan ka ng Web Panda Inc. ng personal, hindi naililipat, hindi eksklusibong lisensya upang gamitin ang software ng Safe Deal Extension sa iyong mga device alinsunod sa mga tuntunin ng kasunduang ito sa EULA.

Pinahihintulutan kang i-load ang software ng Safe Deal Extension (halimbawa isang PC, laptop, mobile o tablet) sa ilalim ng iyong kontrol. Responsibilidad mong tiyaking natutugunan ng iyong device ang pinakamababang kinakailangan ng software ng Safe Deal Extension.

Hindi ka pinapayagang:

  • I-edit, baguhin, baguhin, iakma, isalin o kung hindi man ay baguhin ang kabuuan o anumang bahagi ng Software o pahintulutan ang kabuuan o anumang bahagi ng Software na isama o maging incorporated sa anumang iba pang software, o i-decompile, i-disassemble o i-reverse engineer ang Software o pagtatangkang gawin ang anumang ganoong mga bagay
  • I-reproduce, kopyahin, ipamahagi, ibenta muli o kung hindi man ay gamitin ang Software para sa anumang komersyal na layunin
  • Pahintulutan ang sinumang ikatlong partido na gamitin ang Software sa ngalan ng o para sa kapakinabangan ng anumang ikatlong partido
  • Gamitin ang Software sa anumang paraan na lumalabag sa anumang naaangkop na lokal, pambansa o internasyonal na batas
  • gamitin ang Software para sa anumang layunin na itinuturing ng Web Panda Inc. na isang paglabag sa kasunduang ito ng EULA

Intelektwal na Ari-arian at Pagmamay-ari

Ang Web Panda Inc. ay dapat sa lahat ng oras na panatilihin ang pagmamay-ari ng Software bilang orihinal na na-download mo at lahat ng kasunod na pag-download ng Software na sa iyo. Ang Software (at ang copyright, at iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa anumang kalikasan sa Software, kabilang ang anumang mga pagbabagong ginawa dito) ay at mananatiling pag-aari ng Web Panda Inc.

Inilalaan ng Web Panda Inc. ang karapatang magbigay ng mga lisensya para magamit ang Software sa mga ikatlong partido.

Pagwawakas

Ang kasunduang ito sa EULA ay may bisa mula sa petsa na una mong ginamit ang Software at magpapatuloy hanggang sa wakasan. Maaari mo itong wakasan anumang oras sa nakasulat na paunawa sa Web Panda Inc.

Ito ay agad ding magwawakas kung hindi ka makakasunod sa anumang tuntunin ng kasunduang ito sa EULA. Sa nasabing pagwawakas, ang mga lisensyang ipinagkaloob ng kasunduang ito ng EULA ay agad na magwawakas at sumasang-ayon kang ihinto ang lahat ng pag-access at paggamit ng Software. Ang mga probisyon na ayon sa kanilang likas na katangian ay nagpapatuloy at mananatili ay makakaligtas sa anumang pagwawakas ng kasunduang ito sa EULA.

Namamahalang batas

Ang kasunduang ito sa EULA, at anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa o may kaugnayan sa kasunduang ito ng EULA, ay pamamahalaan at ipakahulugan alinsunod sa mga batas natin