$Safe Deal - הסכם רישיון משתמש קצה - הגן על עצמך מפני עסקאות רעות, הונאות ושירות גרוע.
path

הסכם רישיון משתמש קצה (EULA) של הרחבת עסקה בטוחה

הסכם רישיון משתמש קצה זה ("EULA") הוא הסכם משפטי בינך לבין Web Panda Inc. EULA שלנו נוצר על ידי EULA Template להרחבת עסקה בטוחה.

הסכם EULA זה מסדיר את הרכישה והשימוש שלך בתוכנת Safe Deal Extension ("תוכנה") ישירות מ-Web Panda Inc. או בעקיפין דרך משווק או מפיץ מורשה של Web Panda Inc. ("משווק").

אנא קרא את הסכם EULA זה בעיון לפני השלמת תהליך ההתקנה ושימוש בתוכנת Safe Deal Extension. היא מספקת רישיון להשתמש בתוכנת Safe Deal Extension ומכילה מידע על אחריות וכתבי אחריות.

אם תירשם לגרסת ניסיון בחינם של תוכנת Safe Deal Extension, הסכם EULA זה יסדיר גם את אותה ניסיון. על ידי לחיצה על "קבל" או התקנה ו/או שימוש בתוכנת Safe Deal Extension, אתה מאשר את הסכמתך לתוכנה ומסכים להיות מחויב לתנאי הסכם EULA זה.

אם אתה מתקשר בהסכם EULA זה בשם חברה או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר כי יש לך הסמכות לחייב ישות כזו ושותפיה לתנאים והגבלות אלה. אם אין לך סמכות כזו או אם אינך מסכים עם התנאים וההגבלות של הסכם EULA זה, אל תתקין או תשתמש בתוכנה, ואסור לך לקבל הסכם EULA זה.

הסכם EULA זה יחול רק על התוכנה המסופקת על ידי Web Panda Inc. בזאת, ללא קשר אם מתייחסים או מתוארים לתוכנה אחרת. התנאים חלים גם על כל עדכוני Web Panda Inc., תוספי תזונה, שירותים מבוססי אינטרנט ושירותי תמיכה עבור התוכנה, אלא אם תנאים אחרים נלווים לפריטים אלה בעת המסירה. אם כן, תנאים אלה חלים.

הענקת רישיון

Web Panda Inc. מעניקה לך בזאת רישיון אישי, לא ניתן להעברה, לא בלעדי להשתמש בתוכנת Safe Deal Extension במכשירים שלך בהתאם לתנאי הסכם EULA זה.

אתה רשאי לטעון את התוכנה Safe Deal Extension (לדוגמה מחשב, מחשב נייד, נייד או טאבלט) בשליטתך. אתה אחראי לוודא שהמכשיר שלך עומד בדרישות המינימום של התוכנה Safe Deal Extension.

אינך רשאי:

  • לערוך, לשנות, לשנות, להתאים, לתרגם או לשנות בכל דרך אחרת את התוכנה כולה או כל חלק מהתוכנה ולא לאפשר לתוכנה כולה או לחלק ממנה להיות משולב עם או להשתלב בכל תוכנה אחרת, ולא לבצע פירוק, פירוק או הנדסה לאחור של תוכנה או ניסיון לעשות דברים כאלה
  • לשכפל, להעתיק, להפיץ, למכור או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכנה לכל מטרה מסחרית
  • אפשרו לכל צד שלישי להשתמש בתוכנה בשמו או לטובתו של כל צד שלישי
  • השתמש בתוכנה בכל דרך המפרה כל חוק מקומי, לאומי או בינלאומי רלוונטי
  • להשתמש בתוכנה לכל מטרה ש-Web Panda Inc. מחשיבה כהפרה של הסכם EULA זה

קניין רוחני ובעלות

Web Panda Inc. תשמור בכל עת את הבעלות על התוכנה כפי שהורדה במקור על ידך ועל כל ההורדות הבאות של התוכנה על ידך. התוכנה (וזכויות היוצרים, וזכויות קניין רוחני אחרות מכל סוג בתוכנה, לרבות כל שינוי שנעשה בה) הן ותישארו בבעלותה של Web Panda Inc.

Web Panda Inc. שומרת לעצמה את הזכות להעניק רישיונות לשימוש בתוכנה לצדדים שלישיים.

סיום

הסכם EULA זה ייכנס לתוקף מהתאריך שבו תשתמש לראשונה בתוכנה וימשיך עד לסיומו. אתה רשאי לסיים אותו בכל עת עם הודעה בכתב ל-Web Panda Inc.

זה גם יסתיים באופן מיידי אם לא תעמוד בתנאי כלשהו של הסכם EULA זה. עם סיום כאמור, הרישיונות המוענקים על ידי הסכם EULA זה יסתיימו לאלתר ואתה מסכים להפסיק כל גישה ושימוש בתוכנה. ההוראות שמטבען ממשיכות ושורדות ישרדו כל סיום של הסכם EULA זה.

חוק מסדיר

הסכם EULA זה, וכל מחלוקת הנובעת מהסכם EULA זה או בקשר עם הסכם EULA זה, יהיו כפופים לחוקים שלנו ויתפרשו בהתאם.