עסקה בטוחה - הגן על עצמך מפני עסקאות רעות, הונאות ושירות גרוע.
path

תנאי השימוש באתר

גרסה 1.0

האתר Safe Deal הממוקם בכתובת https://www.joinsafedeal.com/ הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת ל-Web Panda Inc.. תכונות מסוימות של האתר עשויות להיות כפופות להנחיות, תנאים או כללים נוספים, אשר יפורסמו ב- אתר בקשר לתכונות כאלה.

כל התנאים, ההנחיות והכללים הנוספים הללו משולבים בהפניה בתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים וההגבלות המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי התחברות לאתר, אתה תואם לתנאים אלה ואתה מצהיר שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. אתה צריך להיות בן 18 לפחות כדי לגשת לאתר. אם אינך מסכים עם כל האמור בתנאים אלה, אל תיכנס ו/או תשתמש באתר.

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי, ניתן לביטול, לגשת לאתר אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

הגבלות מסוימות. הזכויות שאושרו לך בתנאים אלה כפופות להגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תחכיר, תעביר, תקצה, תפיץ, לארח או תנצל באופן מסחרי את האתר; (ב) לא תשנה, תעשה עבודות נגזרות של, תפרק, הידור לאחור או תבצע הנדסה לאחור של חלק כלשהו באתר; (ג) לא תיגש לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; וכן (ד) למעט האמור במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או לשדר שום חלק מהאתר בכל צורה או בכל אמצעי, אלא אם צוין אחרת, כל מהדורה עתידית, עדכון, או תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה. כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות באתר חייבות להישמר בכל העותקים שלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה אליך. אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, הפרעה או סיום של האתר או כל חלק.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים שלחברה לא תהיה מחויבות לספק לך תמיכה כלשהי בקשר עם האתר.

למעט כל תוכן משתמש שאתה עשוי לספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתוכנו הינן בבעלות החברה או הספקים של החברה. שים לב כי תנאים אלה והגישה לאתר אינם מקנים לך כל זכויות, בעלות או עניין או בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות המובעות בסעיף 2.1. החברה וספקיה שומרים לעצמם את כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאים אלה.

קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים

קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים ו/או להציג פרסומות עבור צדדים שלישיים. קישורים ומודעות של צד שלישי כאלה אינם בשליטתה של החברה, והחברה אינה אחראית לכל קישור ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות של צד שלישי אלה רק לנוחיותך, ואינה בודקת, מאשרת, מפקחת, תומכת, מתחייבת או מציגה כל מצג ביחס לקישורים ומודעות של צד שלישי. אתה משתמש בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי על אחריותך הבלעדית, ועליך לנקוט רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת בעשייתך. כאשר אתה לוחץ על כל אחד מהקישורים והמודעות של צד שלישי, התנאים והמדיניות הרלוונטיים של הצד השלישי חלים, לרבות נוהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים של הצד השלישי.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר אחראי באופן בלעדי לכל תוכן המשתמש שלו. מכיוון שאיננו שולטים בתוכן המשתמש, אתה מאשר ומסכים שאיננו אחראים לכל תוכן משתמש, בין אם מסופק על ידך או על ידי אחרים. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מכל אינטראקציה כזו. אם יש מחלוקת בינך לבין משתמש כלשהו באתר, איננו מחויבים להיות מעורבים.

אתה משחרר בזאת ומפטר לנצח את החברה ואת נושאי המשרה, עובדינו, סוכנינו, היורשים והשליחים שלנו, ובכך מוותר ומוותר על כל מחלוקת, תביעה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה, אחריות בעבר, בהווה ובעתיד, פעולה ועילת תביעה מכל סוג וטבע, שנוצרה או נובעת במישרין או בעקיפין מתוך האתר, או הנוגעת במישרין או בעקיפין אליו. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף 1542 של תקנון אזרחי של קליפורניה בהקשר לאמור לעיל, הקובע: "שחרור כללי אינו חל על תביעות שהנושה אינו יודע או חושד כי קיימות לטובתו ב- מועד ביצוע השחרור, שאם היה ידוע לו בוודאי השפיע באופן מהותי על הסדרו עם החייב".

עוגיות ומשואות אינטרנט. כמו כל אתר אחר, Safe Deal משתמש ב'עוגיות'. עוגיות אלו משמשות לאחסון מידע כולל העדפות המבקרים, והדפים באתר שאליהם המבקר ניגש או ביקר. המידע משמש כדי לייעל את חוויית המשתמשים על ידי התאמה אישית של תוכן דף האינטרנט שלנו בהתבסס על סוג הדפדפן של המבקרים ו/או מידע אחר.

כתבי ויתור

האתר מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין", והחברה והספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות ותנאים מכל סוג, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות כל אחריות או תנאי סחירות. , התאמה למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי-הפרה. אנחנו והספקים שלנו לא מתחייבים שהאתר יעמוד בדרישות שלך, יהיה זמין ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי מטעויות, או שיהיה מדויק, אמין, נקי מווירוסים או קוד מזיק אחר, מלא, חוקי , או בטוח. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל האחריות כאמור מוגבלת לתקופה של תשעים (90) יום מתאריך השימוש הראשון.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים אי הכללה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההחרגה שלעיל לא תחול עליך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על משך זמן האחריות המשתמעת, ולכן ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול עליך.

הגבלת אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים, עלויות רכישת מוצרים חלופיים, או כל עקיף, תוצאתי, דוגמה, מקרי, פיצויים מיוחדים או עונשיים הנובעים או קשורים לתנאים אלה או מהשימוש שלך באתר, או חוסר יכולת להשתמש באתר גם אם הודע לחברה על האפשרות של נזקים כאלה. הגישה והשימוש באתר הינם על פי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים כתוצאה מכך.

במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, על אף כל דבר אחר הכלול במסמך זה, אחריותנו כלפיך לכל נזק הנובע מהסכם זה או קשור אליו, תהיה מוגבלת בכל עת למקסימום של חמישים דולר אמריקאי (50 דולר ארה"ב). קיומה של יותר מתביעה אחת לא יגדיל את הגבול הזה. אתה מסכים שלספקים שלנו לא תהיה כל אחריות מכל סוג הנובעת מהסכם זה או קשורה אליו.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלה או ההחרגה שלעיל לא יחולו עליך.

תקופה וסיום. בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש באתר. אנו רשאים להשעות או להפסיק את זכויותיך להשתמש באתר בכל עת מכל סיבה לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות עבור כל שימוש באתר תוך הפרה של תנאים אלה. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, חשבונך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו יסתיימו לאלתר. אתה מבין שכל סיום חשבונך עשוי להיות כרוך במחיקה של תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע הפעילים שלנו. לחברה לא תהיה כל אחריות כלפיך בגין כל סיום של זכויותיך על פי תנאים אלה. גם לאחר שהזכויות שלך על פי תנאים אלה יבוטלו, ההוראות הבאות של תנאים אלה יישארו בתוקף: סעיפים 2 עד 2.5, סעיף 3 וסעיפים 4 עד 10.

מדיניות זכויות יוצרים

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת מהמשתמשים באתר שלנו לעשות את אותו הדבר. בהקשר לאתר שלנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המכבדת את חוק זכויות היוצרים, המספקת הסרה של כל חומר המפר וסיום של משתמשים באתר המקוון שלנו המפרים שוב ושוב של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. אם אתה סבור שאחד מהמשתמשים שלנו, באמצעות השימוש באתר שלנו, מפר שלא כדין את זכויות היוצרים ביצירה, וברצונך להסיר את החומר המפר לכאורה, המידע הבא בצורה של הודעה בכתב (בהתאם ל-17 USC § 512(c)) יש לספק לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו:

  • החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;
  • זיהוי היצירה/ות המוגנים בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו;
  • זיהוי החומר בשירותים שלנו שאתה טוען שהוא מפר ושאתה מבקש מאיתנו להסיר;
  • מידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה;
  • הכתובת, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;
  • הצהרה כי אתה מאמין בתום לב שהשימוש בחומר הפוגע אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או על פי החוק; ו
  • הצהרה שהמידע בהודעה מדויק, ובכפוף לעונש של עדות שקר, שאתה הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מורשה לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים.

לידיעתך, בהתאם ל-17 USC § 512(f), כל מצג שווא של עובדה מהותית בהודעה כתובה כפוף אוטומטית את הצד המתלונן לאחריות לכל נזק, עלויות ושכר טרחת עורך דין שייגרמו לנו בקשר עם ההודעה הכתובה והטענה של הפרת זכויות יוצרים.

כללי

תנאים אלה כפופים לשינויים מדי פעם, ואם נבצע שינויים מהותיים, אנו עשויים להודיע לך על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו ו/או על ידי פרסום בולט של הודעה על השינויים שלנו. אֲתַר. אתה אחראי לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ביותר שלך. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו אינה חוקית, שליחת הדואר האלקטרוני המכיל הודעה כזו תהווה בכל זאת הודעה יעילה על השינויים המתוארים בהודעה. כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף במוקדם מבין שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני אליך או שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר פרסום ההודעה על השינויים באתר שלנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים באתר שלנו. המשך השימוש באתר שלנו לאחר הודעה על שינויים כאלה יעיד על הסכמתך לשינויים אלה ועל הסכמתך להיות כפוף לתנאים וההגבלות של שינויים אלה. יישוב סכסוכים. אנא קרא הסכם בוררות זה בעיון. זה חלק מהחוזה שלך עם החברה ומשפיע על זכויותיך. הוא מכיל נהלים לבוררות מחייבת חובה ווויתור על תובענה ייצוגית.

תחולת הסכם בוררות. כל התביעות והמחלוקות בקשר עם התנאים או השימוש בכל מוצר או שירות המסופקים על ידי החברה אשר אינם ניתנים לפתרון פורמלי או בבית משפט לתביעות קטנות, ייפתרו בבוררות מחייבת על בסיס פרטני על פי תנאי הסכם בוררות זה. אלא אם כן הוסכם אחרת, כל הליכי הבוררות יתקיימו באנגלית. הסכם בוררות זה חל עליך ועל החברה, ועל כל חברות בת, שותפות, סוכנים, עובדים, קודמים בעלי עניין, יורשים ונציגים, וכן על כל המשתמשים המורשים או הלא מורשים או המוטבים של שירותים או מוצרים הניתנים במסגרת התנאים.

דרישת הודעה ויישוב סכסוכים בלתי פורמלי. לפני שמישהו מהצדדים רשאי לבקש בוררות, על הצד לשלוח תחילה לצד השני הודעה בכתב על מחלוקת המתארת את מהות ובסיס התביעה או המחלוקת, ואת הסעד המבוקש. יש לשלוח הודעה לחברה ל: 16192 Coastal Highway. לאחר קבלת ההודעה, אתה והחברה עשויים לנסות לפתור את התביעה או המחלוקת באופן לא פורמלי. אם אתה והחברה לא תפתרו את התביעה או המחלוקת תוך שלושים (30) יום לאחר קבלת ההודעה, כל אחד מהצדדים רשאי להתחיל בהליך בוררות. אין למסור לבורר את סכום הצעת הפשרה שהוגשה על ידי צד כלשהו אלא לאחר שהבורר קבע את סכום הפסק לו זכאי מי מהצדדים.

כללי בוררות. הבוררות תתחיל באמצעות ה-American Arbitration Association, ספק חלופי ליישוב סכסוכים המציע בוררות כמפורט בסעיף זה. אם AAA אינו זמין לבוררות, הצדדים יסכימו לבחור ספק ADR חלופי. הכללים של ספק ה-ADR ינהלו את כל ההיבטים של הבוררות למעט במידה שהכללים הללו עומדים בסתירה לתנאים. כללי הבוררות לצרכן AAA המסדירים את הבוררות זמינים באינטרנט בכתובת adr.org או על ידי התקשרות ל- AAA בטלפון 1-800-778-7879. הבוררות תנוהל על ידי בורר יחיד ונייטרלי. כל תביעה או מחלוקת שבה הסכום הכולל של הפרס המבוקש נמוך מעשרת אלפים דולר אמריקאי ($10,000.00) עשויות להיפתר באמצעות בוררות מחייבת שאינה מבוססת-הופעה, לפי בחירת הצד המבקש סעד. עבור תביעות או מחלוקות שבהן הסכום הכולל של הפרס המבוקש הוא עשרת אלפים דולר אמריקאי ($10,000.00) או יותר, הזכות לשימוע תיקבע על פי כללי הבוררות. כל שימוע יתקיים במיקום בטווח של 100 מייל ממקום מגוריך, אלא אם אתה מתגורר מחוץ לארצות הברית, אלא אם הצדדים מסכימים אחרת. אם אתה מתגורר מחוץ לארה"ב, הבורר ימסור לצדדים הודעה סבירה לגבי התאריך, השעה והמקום של כל דיון בעל פה. כל פסק דין על הפסק שניתן על ידי הבורר יכול להירשם בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. אם הבורר יעניק לך פסק גדול מהצעת הפשרה האחרונה שהציעה לך החברה לפני התחלת הבוררות, החברה תשלם לך את הגדול יותר מהפסק או $2,500.00. כל צד ישא בעלויות ובתשלומים שלו הנובעים מהבוררות וישלם חלק שווה בשכר הטרחה ובעלויות של ספק ה-ADR.

כללי בוררות. אם תיבחר בוררות על בסיס אי-הופעה, הבוררות תתנהל בטלפון, מקוון ו/או על סמך הגשות בכתב בלבד; האופן הספציפי ייבחר על ידי הצד היוזם את הבוררות. הבוררות לא תהיה כרוכה בהופעה אישית כלשהי של הצדדים או העדים, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים.

גבולות זמן. אם אתה או החברה ממשיכים לבוררות, יש להתחיל ו/או לדרוש את פעולת הבוררות במסגרת חוק ההתיישנות ובתוך כל תאריך יעד שיוטל על פי כללי AAA לתביעה הרלוונטית.

סמכות הבורר. אם תתחיל בוררות, הבורר יכריע בזכויות ובחבויות שלך ושל החברה, והמחלוקת לא תאגד עם כל עניין אחר או תצורף לכל תיק או צד אחר. לבורר תהיה הסמכות להיעתר לבקשות המבטלות כל תביעה או חלק ממנה. לבורר תהיה הסמכות לפסוק פיצויים כספיים, ולהעניק כל סעד או סעד לא כספיים העומדים לרשות אדם על פי החוק החל, כללי AAA והתנאים. הבורר יוציא פסק דין בכתב והצהרת החלטה המתארים את הממצאים והמסקנות המהותיים שעליהם מתבסס הפסק. לבורר יש אותה סמכות לפסוק סעד על בסיס פרטני שתהיה לשופט בבית משפט. פסק הבורר הינו סופי ומחייב אותך ואת החברה.

ויתור על משפט חבר המושבעים. הצדדים מוותרים בזאת על זכויותיהם החוקתיות והסטטוטוריות לפנות לבית המשפט ולקיים משפט מול שופט או חבר מושבעים, במקום זאת בוחרות שכל התביעות והמחלוקות ייפתרו בבוררות במסגרת הסכם בוררות זה. הליכי בוררות הם בדרך כלל מוגבלים יותר, יעילים יותר ופחות יקרים מהכללים החלים בבית משפט ונתונים לביקורת מוגבלת מאוד על ידי בית משפט. במקרה שתתעורר ליטיגציה כלשהי בינך לבין החברה בבית משפט מדינתי או פדרלי כלשהו בתביעה לפינוי או אכיפת פסק בוררות או אחרת, אתה והחברה מוותרים על כל הזכויות למשפט חבר מושבעים, במקום זאת בוחרת שהמחלוקת תיפתר. על ידי שופט.

ויתור על תובענות ייצוגיות או מאוחדות. כל התביעות והמחלוקות במסגרת הסכם בוררות זה חייבות להיות בוררות או להתדיין על בסיס אינדיבידואלי ולא על בסיס ייצוגי, ולא ניתן לבורר או להתדיין בתביעות של יותר מלקוח או משתמש אחד במשותף או לאחד עם תביעות של כל לקוח אחר או משתמש.

חיסיון. כל ההיבטים של הליך הבוררות יהיו חסויים לחלוטין. הצדדים מסכימים לשמור על סודיות אלא אם כן נדרש אחרת בחוק. פסקה זו לא תמנע מצד להגיש לבית משפט כל מידע הדרוש לאכיפת הסכם זה, לאכיפת פסק בוררות או לבקשת צו מניעה או סעד הוגן.

בר הפרדה. אם חלק או חלקים מהסכם בוררות זה יימצאו על פי החוק כבלתי תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, אזי חלק או חלקים ספציפיים אלו לא יהיו בעלי תוקף ותוקף והם ינותקו ושאר חלקי ההסכם יבוטלו. להמשיך במלוא העוצמה וההשפעה.

זכות ויתור. כל הזכויות וההגבלות המפורטות בהסכם בוררות זה, או כל אחת מהן, עשויות להיות מוותרות על ידי הצד שנגדו תובעת התביעה. ויתור כזה לא יוותר או ישפיע על כל חלק אחר של הסכם בוררות זה.

הישרדות ההסכם. הסכם בוררות זה ישרוד את סיום הקשר שלך עם החברה.

בית משפט לתביעות קטנות. אף על פי כן האמור לעיל, אתה או החברה רשאים להגיש תביעה פרטנית בבית המשפט לתביעות קטנות.

סעד חירום שוויוני. בכל אופן האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לבקש סעד חירום שוויוני בפני בית משפט מדינתי או פדרלי על מנת לשמור על המצב הקיים עד לבוררות. בקשה לאמצעי ביניים לא תיחשב כוויתור על כל זכויות או חובות אחרות על פי הסכם בוררות זה.

תביעות שאינן כפופות לבוררות. על אף האמור לעיל, טענות בדבר לשון הרע, הפרת חוק הונאה ושימוש לרעה במחשבים, והפרה או ניצול לא נכון של הפטנט, זכויות היוצרים, הסימן המסחרי או הסודות המסחריים של הצד השני לא יהיו כפופות להסכם בוררות זה.

בכל נסיבות שבהן הסכם הבוררות לעיל מתיר לצדדים להתדיין בבית המשפט, הצדדים מסכימים בזאת להיכנע לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים במחוז הולנד, קליפורניה, למטרות כאלה.

האתר עשוי להיות כפוף לחוקי בקרת הייצוא של ארה"ב וייתכן שיהיה כפוף לתקנות הייצוא או היבוא במדינות אחרות. אתה מסכים לא לייצא, לייצא מחדש או להעביר, במישרין או בעקיפין, כל מידע טכני בארה"ב שנרכש מהחברה, או כל מוצר המשתמש בנתונים אלה, תוך הפרה של חוקי הייצוא או התקנות של ארה"ב.

החברה ממוקמת בכתובת בסעיף 10.8. אם אתה תושב קליפורניה, תוכל לדווח על תלונות ליחידה לסיוע בתלונות של מחלקת מוצרי הצריכה של מחלקת הצרכנות של קליפורניה על ידי פנייה אליהם בכתב בכתובת 400 R Street, Sacramento, CA 95814, או בטלפון בטלפון (800) ) 952-5210.

תקשורת אלקטרונית. התקשורת בינך לבין החברה משתמשת באמצעים אלקטרוניים, בין אם אתה משתמש באתר או שולח לנו מיילים, ובין אם החברה מפרסמת הודעות באתר או מתקשרת איתך באמצעות דואר אלקטרוני. למטרות חוזיות, אתה (א) מסכים לקבל הודעות מהחברה בצורה אלקטרונית; וכן (ב) להסכים שכל התנאים וההתניות, ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרת שהחברה מספקת לך באופן אלקטרוני עומדים בכל התחייבות משפטית שתקשורת כזו הייתה עומדת אילו הייתה בכתב מודפס.

תנאים שלמים. תקנון זה מהווה את כל ההסכם בינך לבינינו לגבי השימוש באתר. הכישלון שלנו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כזו. כותרות הסעיפים בתנאים אלה מיועדות לנוחות בלבד ואין להן השפעה משפטית או חוזית. המילה "כולל" פירושה "כולל ללא הגבלה". אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיחשב כפסולה או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות של תנאים אלה לא ייפגעו וההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כשינוי כך שתהיה תקפה וניתנת לאכיפה במידה המרבית המותרת בחוק. הקשר שלך לחברה הוא של קבלן עצמאי, ואף אחד מהצדדים אינו סוכן או שותף של האחר. תנאים אלה, ואת זכויותיך וחובותיך בזאת, אין להקצות, להקצות, להאציל או להעביר על ידך בדרך אחרת ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, וכל ניסיון הקצאה, חוזה משנה, האצלה או העברה בניגוד לאמור לעיל יהיה בטלות. בָּטֵל. החברה רשאית להקצות באופן חופשי תנאים אלה. התנאים וההגבלות המפורטים בתנאים אלה יחייבו את המקבלים.

הפרטיות שלך. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

מידע על זכויות יוצרים/סימנים מסחריים. זכויות יוצרים ©. כל הזכויות שמורות. כל הסימנים המסחריים, הלוגו וסימני השירות המוצגים באתר הם רכושנו או רכוש של צדדים שלישיים אחרים. אינך מורשה להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו בכתב ומראש או הסכמתו של צד שלישי כזה שעשוי להיות הבעלים של הסימנים.

פרטי התקשרות

כתובת:
16192 Coastal Highway

אימייל: hi@joinsafedeal.com

טלפון: +1-415-937-7737