Drošs darījums — pasargājiet sevi no sliktiem darījumiem, krāpniecības un sliktas apkalpošanas.
path

Vietnes lietošanas noteikumi

Versija 1.0

Safe Deal vietne, kas atrodas vietnē https://www.joinsafedeal.com/, ir ar autortiesībām aizsargāts darbs, kas pieder Web Panda Inc.. Uz dažām vietnes funkcijām var attiekties papildu vadlīnijas, noteikumi vai noteikumi, kas tiks publicēti Vietne saistībā ar šādām funkcijām.

Visi šādi papildu noteikumi, vadlīnijas un noteikumi šajos noteikumos ir iekļauti ar atsauci.

Šajos lietošanas noteikumos ir aprakstīti juridiski saistošie noteikumi un nosacījumi, kas pārrauga jūsu vietnes lietošanu. PIEEJOTIES VIETNĒ, JŪS IEVĒROJAT ŠO NOTEIKUMIEM un apliecināt, ka jums ir tiesības un spējas noslēgt šos Noteikumus. JUMS JĀBŪT VISMAZ 18 GADU VECUMS, LAI PIEKĻŪTU VIETNEI. JA JŪS nepiekrītat VISIEM ŠO NOTEIKUMIEM, NEPIETEIKTIES UN/VAI NELIETOJIET VIETNI.

Piekļuve vietnei

Saskaņā ar šiem noteikumiem. Uzņēmums piešķir jums nenododamu, neekskluzīvu, atsaucamu, ierobežotu licenci piekļūt Vietnei tikai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai.

Noteikti ierobežojumi. Uz tiesībām, kas jums apstiprinātas šajos Noteikumos, attiecas šādi ierobežojumi: (a) jūs nedrīkstat pārdot, iznomāt, iznomāt, nodot, piešķirt, izplatīt, mitināt vai citādi komerciāli izmantot Vietni; (b) jūs nedrīkstat mainīt, veikt atvasinātus darbus, izjaukt, reverso kompilēt vai reverso inženieriju nevienu Vietnes daļu; (c) jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei, lai izveidotu līdzīgu vai konkurētspējīgu vietni; un (d) ja vien nav norādīts citādi, nevienu Vietnes daļu nedrīkst kopēt, reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, parādīt, izlikt vai pārsūtīt nekādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien nav norādīts citādi, jebkādu turpmāku izlaišanu, atjauninājumu vai Uz citiem Vietnes funkcionalitātes papildinājumiem attiecas šie Noteikumi. Visi autortiesību un citi īpašumtiesību paziņojumi Vietnē ir jāsaglabā uz visām tās kopijām.

Uzņēmums patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt vietnes darbību, nebrīdinot vai nebrīdinot jūs. Jūs apstiprinājāt, ka uzņēmums nebūs atbildīgs jums vai jebkurai trešajai pusei par jebkādām Vietnes vai jebkuras daļas izmaiņām, pārtraukumiem vai darbības pārtraukšanu.

Nav atbalsta vai apkopes. Jūs piekrītat, ka Uzņēmumam nebūs pienākuma sniegt jums nekādu atbalstu saistībā ar Vietni.

Izņemot jebkādu Lietotāja saturu, ko varat sniegt, jūs apzināties, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, patenti, preču zīmes un komercnoslēpumi, vietnē un tās saturā pieder Uzņēmumam vai Uzņēmuma piegādātājiem. Ņemiet vērā, ka šie noteikumi un piekļuve vietnei nedod jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses par intelektuālā īpašuma tiesībām, izņemot ierobežotās piekļuves tiesības, kas norādītas 2.1. sadaļā. Uzņēmums un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas nav piešķirtas šajos Noteikumos.

Trešo pušu saites un reklāmas; Citi lietotāji

Trešo pušu saites un reklāmas. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem un/vai rādīt trešo pušu reklāmas. Šādas trešo pušu saites un reklāmas nav uzņēmuma kontrolē, un uzņēmums nav atbildīgs par trešās puses saitēm un reklāmām. Uzņēmums nodrošina piekļuvi šīm Trešo pušu saitēm un reklāmām tikai jūsu ērtībām un nepārskata, neapstiprina, neuzrauga, neapstiprina, negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus attiecībā uz Trešo pušu saitēm un reklāmām. Jūs izmantojat visas Trešo pušu saites un reklāmas, uzņemoties risku, un, to darot, jums jāievēro atbilstošs piesardzības un rīcības brīvības līmenis. Noklikšķinot uz jebkuras trešās puses saitēm un reklāmām, tiek piemēroti piemērojamie trešās puses noteikumi un politikas, tostarp trešās puses konfidencialitātes un datu vākšanas prakse.

Citi lietotāji. Katrs Vietnes lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru un visu savu Lietotāja saturu. Tā kā mēs nekontrolējam Lietotāja saturu, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par Lietotāja saturu neatkarīgi no tā, vai to sniedzat jūs vai citi. Jūs piekrītat, ka Uzņēmums nebūs atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šādas mijiedarbības rezultātā. Ja starp jums un jebkuru vietnes lietotāju rodas strīds, mums nav pienākuma iesaistīties.

Ar šo jūs atbrīvojat un uz visiem laikiem atbrīvojat uzņēmumu un mūsu amatpersonas, darbiniekus, aģentus, pēctečus un pilnvarotās personas, kā arī atsakāties no katra pagātnes, tagadnes un nākotnes strīda, prasības, strīda, prasības, tiesības, pienākuma, atbildības, jebkura veida un rakstura darbība un rīcības iemesls, kas tieši vai netieši ir radies vai izriet no Vietnes vai ir tieši vai netieši ar to saistīts. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, jūs ar šo atsakāties no Kalifornijas civilkodeksa 1542. sadaļas saistībā ar iepriekš minēto, kurā teikts: "vispārēja atbrīvošana neattiecas uz prasībām, par kurām kreditors nezina vai nedomā, ka pastāv viņa vai viņas labā. atbrīvošanas izpildes laiks, kam, ja viņš zināja, ir būtiski ietekmējis viņa izlīgumu ar parādnieku."

Sīkfaili un tīmekļa bāksignāli. Tāpat kā jebkura cita vietne, arī Safe Deal izmanto “sīkfailus”. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu informāciju, tostarp apmeklētāju preferences un vietnes lapas, kurām apmeklētājs piekļuva vai apmeklēja. Informācija tiek izmantota, lai optimizētu lietotāju pieredzi, pielāgojot mūsu tīmekļa lapas saturu, pamatojoties uz apmeklētāju pārlūkprogrammas veidu un/vai citu informāciju.

Atruna

Vietne tiek nodrošināta "tāda, kāda tā ir" un "kā pieejama", un uzņēmums un mūsu piegādātāji nepārprotami atsakās no jebkādām garantijām un jebkāda veida garantijām un nosacījumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir tiešā, netiešā vai likumā noteiktie, ieskaitot visas garantijas vai tirdzniecības nosacījumus. , piemērotība noteiktam mērķim, nosaukums, klusa baudīšana, precizitāte vai tiesību neievērošana. Mēs un mūsu piegādātāji negarantējam, ka vietne atbildīs jūsu prasībām, būs pieejama nepārtraukti, savlaicīgi, droši vai bez kļūdām vai būs precīza, uzticama, bez vīrusiem vai cita kaitīga koda, pilnīga, likumīga. , vai droši. Ja piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādas garantijas attiecībā uz vietni, visas šādas garantijas ir ierobežotas līdz deviņdesmit (90) dienām no pirmās lietošanas dienas.

Dažas jurisdikcijas nepieļauj netiešo garantiju izslēgšanu, tāpēc iepriekš minētais izņēmums var neattiekties uz jums. Dažās jurisdikcijās nav atļauti ierobežojumi attiecībā uz netiešās garantijas darbības laiku, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi uz jums var neattiekties.

Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, uzņēmums vai mūsu piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi jums vai jebkurai trešajai pusei par zaudēto peļņu, zaudētajiem datiem, aizstājēju produktu iegādes izmaksām vai jebkādām netiešām, izrietošām, priekšzīmīgām, nejaušām, īpašiem vai sodošiem zaudējumiem, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistīti ar tiem vai jūsu vietnes izmantošanas vai nespējas izmantot, pat ja uzņēmums ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību. Piekļuve vietnei un tās izmantošana notiek pēc jūsu ieskatiem un riska, un jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem jūsu ierīces vai datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumiem, kas no tā izriet.

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, neatkarīgi no šeit norādītā pretēja, mūsu atbildība pret jums par jebkādiem zaudējumiem, kas izriet no šī līguma vai ir saistīti ar to, vienmēr tiks ierobežota līdz piecdesmit ASV dolāriem (ASV $ 50). Vairāku prasību esamība nepalielinās šo ierobežojumu. Jūs piekrītat, ka mūsu piegādātājiem nebūs nekāda veida atbildības, kas izriet no šī līguma vai ir ar to saistīti.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot vai izslēgt atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, tāpēc iepriekš minētais ierobežojums vai izslēgšana uz jums var neattiekties.

Termiņš un izbeigšana. Ievērojot šo sadaļu, šie Noteikumi paliks spēkā un spēkā, kamēr lietojat Vietni. Mēs varam apturēt vai izbeigt jūsu tiesības izmantot Vietni jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ pēc saviem ieskatiem, tostarp par jebkuru Vietnes izmantošanu, pārkāpjot šos Noteikumus. Pārtraucot jūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, jūsu konts un tiesības piekļūt un izmantot Vietni tiks nekavējoties izbeigtas. Jūs saprotat, ka jebkura jūsu Konta darbības pārtraukšana var ietvert ar jūsu kontu saistītā lietotāja satura dzēšanu no mūsu tiešsaistes datu bāzēm. Uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību pret jums par jūsu tiesību pārtraukšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pat pēc tam, kad jūsu tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem tiks pārtrauktas, šie Noteikumu noteikumi paliks spēkā: 2.–2.5. sadaļa, 3. sadaļa un 4.–10. sadaļa.

Autortiesību politika

Uzņēmums ciena citu intelektuālo īpašumu un lūdz, lai mūsu vietnes lietotāji darītu to pašu. Saistībā ar mūsu vietni mēs esam pieņēmuši un ieviesuši politiku, kas ievēro autortiesību likumu, kas paredz jebkādu materiālu, ar ko tiek pārkāptas autortiesības, noņemšanu un mūsu tiešsaistes vietnes lietotāju darbību, kuri atkārtoti pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības. Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu lietotājiem, izmantojot mūsu vietni, nelikumīgi pārkāpj autortiesības uz darbu, un vēlaties, lai materiāls, kas, iespējams, pārkāpj tiesības, tiktu noņemts, rakstveida paziņojuma veidā sniedziet tālāk norādīto informāciju (saskaņā ar līdz 17. USC § 512(c)) ir jāiesniedz mūsu izraudzītajam autortiesību aģentam:

  • jūsu fiziskais vai elektroniskais paraksts;
  • ar autortiesībām aizsargātā(-u) darba(-u) identifikācija, kas, jūsuprāt, ir pārkāptas;
  • tā mūsu pakalpojumu materiāla identificēšana, kas, jūsuprāt, pārkāpj tiesības un kuru jūs lūdzat mums noņemt;
  • pietiekamu informāciju, lai mēs varētu atrast šādu materiālu;
  • jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • paziņojumu, ka jums ir labticīga pārliecība, ka nevēlamā materiāla izmantošanu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, tā aģents vai tiesību akti; un
  • paziņojums par to, ka paziņojumā sniegtā informācija ir precīza, un par nepatiesas liecības sniegšanu draud sods, ka esat to autortiesību īpašnieks, kuras, iespējams, ir pārkāptas, vai ka esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar USC 17. panta 512. (f) punktu jebkura būtiska fakta sagrozīšana rakstiskā paziņojumā automātiski pakļauj sūdzības iesniedzējai pusei atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām un advokāta honorāriem, kas mums radušies saistībā ar rakstisku paziņojumu un apgalvojumu par Autortiesību pārkāpums.

Ģenerālis

Šie noteikumi var tikt laiku pa laikam pārskatīti, un, ja mēs veicam būtiskas izmaiņas, mēs varam jūs informēt, nosūtot jums e-pasta ziņojumu uz pēdējo e-pasta adresi, kuru mums norādījāt, un/vai pamanāmi ievietojot paziņojumu par izmaiņām mūsu vietnē. Vietne. Jūs esat atbildīgs par savas jaunākās e-pasta adreses norādīšanu mums. Gadījumā, ja pēdējā e-pasta adrese, kuru mums norādījāt, nav derīga, mūsu e-pasta nosūtīšana ar šādu paziņojumu tomēr uzskatāma par efektīvu paziņojumu par paziņojumā aprakstītajām izmaiņām. Jebkādas izmaiņas šajos noteikumos stāsies spēkā agrākais trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc mūsu e-pasta paziņojuma nosūtīšanas vai trīsdesmit (30) kalendārās dienas pēc paziņojuma par izmaiņām ievietošanas mūsu vietnē. Šīs izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties jaunajiem mūsu vietnes lietotājiem. Turpinot lietot mūsu vietni pēc paziņojuma par šādām izmaiņām, jūs apliecināt, ka piekrītat šādām izmaiņām un piekrītat ievērot šādu izmaiņu noteikumus un nosacījumus. Strīdu risināšana. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo šķīrējtiesas līgumu. Tā ir daļa no jūsu līguma ar uzņēmumu un ietekmē jūsu tiesības. Tajā ir ietvertas OBLIGĀTAS SAISTĪGĀS ŠĶĪRĒJTIESAS UN KLASES PRASĪBAS ATTEIKŠANAS procedūras.

Šķīrējtiesas līguma piemērojamība. Visas pretenzijas un strīdi saistībā ar Noteikumiem vai jebkura Sabiedrības nodrošinātā produkta vai pakalpojuma izmantošanu, kurus nevar atrisināt neformāli vai maza apmēra prasību tiesā, tiek risināti saistošā šķīrējtiesā individuāli saskaņā ar šī šķīrējtiesas līguma noteikumiem. Ja vien nav panākta cita vienošanās, visi šķīrējtiesas procesi notiek angļu valodā. Šis Šķīrējtiesas līgums attiecas uz jums un Uzņēmumu, kā arī uz visiem meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, aģentiem, darbiniekiem, interešu priekštečiem, tiesību pārņēmējiem un pilnvarotajiem, kā arī visiem saskaņā ar Noteikumiem sniegto pakalpojumu vai preču pilnvarotajiem vai neautorizētajiem lietotājiem vai labuma guvējiem.

Paziņojuma prasība un neformāla strīdu izšķiršana. Pirms kāda no pusēm var vērsties šķīrējtiesā, tai vispirms ir jānosūta otrai pusei rakstisks paziņojums par strīdu, kurā aprakstīts prasības vai strīda veids un pamats, kā arī pieprasītais atvieglojums. Paziņojums uzņēmumam jānosūta uz: 16192 Coastal Highway. Pēc Paziņojuma saņemšanas jūs un Uzņēmums varat mēģināt atrisināt prasību vai strīdu neformāli. Ja jūs un Uzņēmums neatrisina prasību vai strīdu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas, jebkura puse var sākt šķīrējtiesas procesu. Jebkuras puses izlīguma piedāvājuma summu nedrīkst izpaust šķīrējtiesnesim, kamēr šķīrējtiesnesis nav noteicis sprieduma summu, uz kuru kādai pusei ir tiesības.

Šķīrējtiesas noteikumi. Šķīrējtiesa tiek uzsākta ar Amerikas Arbitrāžas asociācijas starpniecību, kas ir izveidots alternatīvs strīdu izšķiršanas pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā šķīrējtiesu, kā noteikts šajā sadaļā. Ja AAA nav pieejams šķīrējtiesai, puses vienojas izvēlēties alternatīvu ADR pakalpojumu sniedzēju. ADR nodrošinātāja noteikumi regulē visus šķīrējtiesas aspektus, izņemot gadījumus, kad šādi noteikumi ir pretrunā ar Noteikumiem. AAA patērētāju šķīrējtiesas noteikumi, kas regulē šķīrējtiesu, ir pieejami tiešsaistē vietnē adr.org vai zvanot AAA pa tālruni 1-800-778-7879. Šķīrējtiesu vada viens, neitrāls šķīrējtiesnesis. Jebkādas prasības vai strīdus, ja pieprasītā sprieduma kopējā summa ir mazāka par desmit tūkstošiem ASV dolāru (10 000,00 ASV dolāru), var atrisināt saistošā šķīrējtiesā, kas nav balstīta uz ierašanos, pēc tās puses izvēles, kura vēlas panākt atvieglojumu. Pretenzijas vai strīdu gadījumā, ja kopējā pieprasītā atlīdzības summa ir desmit tūkstoši ASV dolāru (10 000,00 ASV dolāru) vai vairāk, tiesības uz lietas izskatīšanu nosaka Šķīrējtiesas noteikumi. Jebkura uzklausīšana notiks vietā, kas atrodas 100 jūdžu attālumā no jūsu dzīvesvietas, ja vien jūs nedzīvojat ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un ja puses nevienojas citādi. Ja jūs dzīvojat ārpus ASV, šķīrējtiesnesis sniedz pusēm saprātīgu paziņojumu par jebkuras mutiskās tiesas sēdes datumu, laiku un vietu. Jebkuru spriedumu par šķīrējtiesneša nolēmumu var iesniegt jebkurā kompetentās jurisdikcijas tiesā. Ja šķīrējtiesnesis piešķir jums spriedumu, kas ir lielāks par pēdējo izlīguma piedāvājumu, ko uzņēmums jums izteica pirms šķīrējtiesas ierosināšanas, Sabiedrība jums izmaksās lielāko no sprieduma vai USD 2500.00. Katra puse sedz savus izdevumus un izdevumus, kas radušies šķīrējtiesā, un sedz vienādu daļu no ADR nodrošinātāja nodevām un izmaksām.

Šķīrējtiesas noteikumi. Ja tiek ievēlēta šķīrējtiesa, kuras pamatā ir neierašanās, šķīrējtiesa tiek veikta telefoniski, tiešsaistē un/vai pamatojoties tikai uz rakstiskiem iesniegumiem; konkrēto veidu izvēlas puse, kas ierosina šķīrējtiesu. Šķīrējtiesa neietver pušu vai liecinieku personisku ierašanos, ja vien puses nav vienojušās citādi.

Laika ierobežojumi. Ja jūs vai Uzņēmums vēršas pie šķīrējtiesas, šķīrējtiesas darbība ir jāuzsāk un/vai jāpieprasa noilguma ietvaros un jebkurā termiņā, kas noteikts saskaņā ar AAA noteikumiem attiecīgajai prasībai.

Šķīrējtiesneša pilnvaras. Ja tiek ierosināta šķīrējtiesa, šķīrējtiesnesis lems par jūsu un Sabiedrības tiesībām un pienākumiem, un strīds netiks apvienots ar citām lietām vai apvienots ar citām lietām vai pusēm. Šķīrējtiesnesim ir tiesības pieņemt lūgumus, kas attur visu vai daļu no jebkuras prasības. Šķīrējtiesnesim ir tiesības piespriest naudas atlīdzību un piešķirt jebkādu nemonetāru tiesiskās aizsardzības līdzekli vai atvieglojumu, kas personai ir pieejams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, AAA noteikumiem un Noteikumiem. Šķīrējtiesnesis izdod rakstisku nolēmumu un lēmuma paziņojumu, aprakstot būtiskos konstatējumus un secinājumus, uz kuriem spriedums ir balstīts. Šķīrējtiesnesim ir tādas pašas tiesības individuāli piešķirt atvieglojumus, kādas būtu tiesnesim tiesā. Šķīrējtiesneša spriedums ir galīgs un saistošs jums un Uzņēmumam.

Atteikšanās no žūrijas tiesas procesa. PUSES AR ŠO ATKĀRĀS SAVĀM KONSTITUCIONĀLĀM UN STRUKTŪRAS TIESĪBĀM VĒRTIES TIESĀ UN TIESAS PĀRSKATU TIESNEŠA VAI ŽŪRIJĀ, tā vietā izvēloties, ka visas prasības un strīdus risina šķīrējtiesa saskaņā ar šo šķīrējtiesas līgumu. Šķīrējtiesas procedūras parasti ir ierobežotākas, efektīvākas un lētākas nekā tiesā piemērojamie noteikumi, un tiesa tās pārbauda ļoti ierobežoti. Gadījumā, ja starp jums un Kompāniju jebkurā štata vai federālajā tiesā izceļas kāda prāva par šķīrējtiesas nolēmuma atcelšanu vai izpildi vai citādi, JŪS UN UZŅĒMUMS ATKĀRTIES NO VISĀM TIESĪBĀM UZ žūrijas TIESU, tā vietā izvēloties strīdu atrisināt. ko tiesnesis.

Atteikšanās no grupas vai apvienotajām darbībām. Visas prasības un strīdi, kas ir šī šķīrējtiesas līguma darbības jomā, ir jāizskata šķīrējtiesā vai tiesvedībā individuāli, nevis pēc šķiras, un vairāk nekā viena klienta vai lietotāja prasības nevar tikt šķīrējtiesas vai tiesātas kopīgi vai apvienotas ar jebkura cita klienta prasībām. vai lietotājs.

Konfidencialitāte. Visi šķīrējtiesas procesa aspekti ir stingri konfidenciāli. Puses vienojas saglabāt konfidencialitāti, ja vien likumā nav noteikts citādi. Šis punkts neliedz pusei iesniegt tiesai jebkādu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei, šķīrējtiesas sprieduma izpildei vai tiesas aizlieguma vai taisnīgas palīdzības lūgumam.

Atdalāmība. Ja kāda šī šķīrējtiesas līguma daļa vai daļas saskaņā ar likumu tiek atzītas par spēkā neesošām vai neizpildāmām kompetentās jurisdikcijas tiesā, tad šādai noteiktai daļai vai daļām nav spēka un ietekmes, un tās tiek atdalītas, un pārējā Līguma daļa turpināt pilnā spēkā.

Tiesības atteikties. Puse, pret kuru tiek celta prasība, var atteikties no jebkādām vai visām šajā šķīrējtiesas līgumā noteiktajām tiesībām un ierobežojumiem. Šāda atteikšanās neatceļ un neietekmē nevienu citu šī šķīrējtiesas līguma daļu.

Vienošanās izdzīvošana. Šis šķīrējtiesas līgums būs spēkā arī pēc jūsu attiecību pārtraukšanas ar uzņēmumu.

Maza apmēra prasību tiesa. Neskatoties uz iepriekš minēto, jūs vai Uzņēmums var iesniegt individuālu prasību maza apmēra prasību tiesā.

Vienlīdzīga ārkārtas palīdzība. Jebkurā gadījumā, kas minēts iepriekš, jebkura puse var lūgt ārkārtas taisnīgu palīdzību štata vai federālajā tiesā, lai saglabātu status quo līdz šķīrējtiesai. Pagaidu pasākumu lūgums nav uzskatāms par atteikšanos no jebkādām citām tiesībām vai pienākumiem saskaņā ar šo šķīrējtiesas līgumu.

Pretenzijas, kas nav pakļautas šķīrējtiesai. Neatkarīgi no iepriekš minētā, šis šķīrējtiesas līgums neattiecas uz pretenzijām par neslavas celšanu, Datoru krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas likuma pārkāpumiem un otras puses patentu, autortiesību, preču zīmju vai komercnoslēpumu pārkāpumiem vai piesavināšanos.

Jebkuros apstākļos, kad iepriekšējais šķīrējtiesas līgums ļauj pusēm strīdēties tiesā, puses ar šo vienojas pakļauties to tiesu personīgajai jurisdikcijai, kas atrodas Nīderlandes apgabalā Kalifornijā, šādiem nolūkiem.

Uz Vietni var attiekties ASV eksporta kontroles likumi un uz to var attiekties eksporta vai importa noteikumi citās valstīs. Jūs piekrītat tieši vai netieši neeksportēt, reeksportēt vai nepārsūtīt nekādus ASV tehniskos datus, kas iegūti no Uzņēmuma, vai jebkuru produktu, kurā tiek izmantoti šādi dati, pārkāpjot Amerikas Savienoto Valstu eksporta likumus vai noteikumus.

Uzņēmums atrodas 10.8.sadaļā norādītajā adresē. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, varat ziņot par sūdzībām Kalifornijas Patērētāju lietu departamenta Patēriņa preču nodaļas Sūdzību palīdzības vienībai, sazinoties ar to rakstiski pa 400 R Street, Sacramento, CA 95814, vai pa tālruni (800). ) 952-5210.

Elektroniskie sakari. Saziņa starp jums un uzņēmumu tiek izmantota elektroniski neatkarīgi no tā, vai izmantojat vietni vai sūtāt mums e-pasta ziņojumus, vai arī uzņēmums ievieto paziņojumus vietnē vai sazinās ar jums pa e-pastu. Līguma nolūkos jūs (a) piekrītat saņemt paziņojumus no Uzņēmuma elektroniskā veidā; un (b) piekrītu, ka visi noteikumi un nosacījumi, līgumi, paziņojumi, izpaušana un cita saziņa, ko uzņēmums jums sniedz elektroniski, atbilst visām juridiskajām saistībām, kuras šāda saziņa būtu izpildīta, ja tā būtu drukātā veidā.

Visi noteikumi. Šie Noteikumi veido visu vienošanos starp jums un mums par Vietnes izmantošanu. Mūsu nespēja izmantot vai īstenot jebkādas šo Noteikumu tiesības vai nosacījumus nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikuma. Sadaļu nosaukumi šajos noteikumos ir paredzēti tikai ērtībai, un tiem nav juridiska vai līgumiska spēka. Vārds "ieskaitot" nozīmē "ieskaitot bez ierobežojumiem". Ja kāds šo Noteikumu noteikums tiks atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi netiks ietekmēti, un nederīgais vai neizpildāmais noteikums tiks uzskatīts par grozītu tā, lai tas būtu derīgs un izpildāms maksimāli likumā atļautajā apmērā. Jūsu attiecības ar uzņēmumu ir neatkarīga līgumslēdzēja attiecības, un neviena no pusēm nav otras puses aģents vai partneris. Šos noteikumus un jūsu tiesības un pienākumus, kas tajos ietverti, jūs nedrīkstat nodot, slēgt apakšlīgumus, deleģēt vai citādi nodot bez uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, un jebkurš cesijas mēģinājums, apakšlīguma līgums, deleģēšana vai nodošana, kas pārkāpj iepriekš minēto, tiks uzskatīta par spēkā neesošu. nederīgs. Uzņēmums var brīvi piešķirt šos Noteikumus. Šajos Noteikumos izklāstītie noteikumi ir saistoši cesionāriem.

Jūsu privātums. Lūdzu, izlasiet mūsu Privātuma politiku.

Autortiesību/preču zīmju informācija. Autortiesības ©. Visas tiesības aizsargātas. Visas Vietnē redzamās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes ir mūsu vai citu trešo pušu īpašums. Jums nav atļauts izmantot šīs Zīmes bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas vai tādas trešās puses piekrišanas, kurai var piederēt Zīmes.

Kontaktinformācija

Adrese:
16192 Coastal Highway

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +1-415-937-7737