Safe Deal - Akhir perjanjian Lesen Pengguna - melindungi diri anda daripada tawaran yang tidak menguntungkan, penipuan dan perkhidmatan yang buruk.
path

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir (EULA) Pelanjutan Tawaran Selamat

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ("EULA") ini ialah perjanjian undang-undang antara anda dan Web Panda Inc. . EULA kami telah dicipta oleh Templat EULA untuk Sambungan Tawaran Selamat.

Perjanjian EULA ini mentadbir pemerolehan dan penggunaan perisian Safe Deal Extension ("Perisian") kami secara langsung daripada Web Panda Inc. atau secara tidak langsung melalui penjual semula atau pengedar sah Web Panda Inc. ("Penjual Semula").

Sila baca perjanjian EULA ini dengan teliti sebelum melengkapkan proses pemasangan dan menggunakan perisian Safe Deal Extension. Ia menyediakan lesen untuk menggunakan perisian Safe Deal Extension dan mengandungi maklumat waranti dan penafian liabiliti.

Jika anda mendaftar untuk percubaan percuma perisian Safe Deal Extension, perjanjian EULA ini juga akan mengawal percubaan tersebut. Dengan mengklik "terima" atau memasang dan/atau menggunakan perisian Safe Deal Extension, anda mengesahkan penerimaan anda terhadap Perisian dan bersetuju untuk terikat dengan syarat perjanjian EULA ini.

Jika anda memasuki perjanjian EULA ini bagi pihak syarikat atau entiti undang-undang lain, anda menyatakan bahawa anda mempunyai kuasa untuk mengikat entiti tersebut dan ahli gabungannya kepada terma dan syarat ini. Jika anda tidak mempunyai kuasa sedemikian atau jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat perjanjian EULA ini, jangan pasang atau gunakan Perisian dan anda tidak boleh menerima perjanjian EULA ini.

Perjanjian EULA ini hendaklah terpakai hanya untuk Perisian yang dibekalkan oleh Web Panda Inc. tanpa mengira sama ada perisian lain dirujuk atau diterangkan di sini. Syarat ini juga terpakai pada sebarang kemas kini, tambahan, perkhidmatan berasaskan Internet dan perkhidmatan sokongan Web Panda Inc. untuk Perisian, melainkan syarat lain mengiringi item tersebut semasa penghantaran. Jika ya, syarat tersebut terpakai.

Pemberian Lesen

Web Panda Inc. dengan ini memberikan anda lesen peribadi, tidak boleh dipindah milik, bukan eksklusif untuk menggunakan perisian Safe Deal Extension pada peranti anda mengikut syarat perjanjian EULA ini.

Anda dibenarkan untuk memuatkan perisian Safe Deal Extension (contohnya PC, komputer riba, mudah alih atau tablet) di bawah kawalan anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan peranti anda memenuhi keperluan minimum perisian Safe Deal Extension.

Anda tidak dibenarkan untuk:

  • Edit, ubah, ubah suai, suai, menterjemah atau sebaliknya menukar keseluruhan atau mana-mana bahagian Perisian atau membenarkan keseluruhan atau mana-mana bahagian Perisian digabungkan dengan atau digabungkan dalam mana-mana perisian lain, atau menyahhimpun, menyahhimpun atau merekayasa balik Perisian atau percubaan untuk melakukan apa-apa perkara sedemikian
  • Menghasilkan semula, menyalin, mengedar, menjual semula atau sebaliknya menggunakan Perisian untuk sebarang tujuan komersial
  • Benarkan mana-mana pihak ketiga menggunakan Perisian bagi pihak atau untuk faedah mana-mana pihak ketiga
  • Gunakan Perisian dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang tempatan, kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan
  • menggunakan Perisian untuk sebarang tujuan yang Web Panda Inc. anggap sebagai pelanggaran perjanjian EULA ini

Harta Intelek dan Pemilikan

Web Panda Inc. hendaklah pada setiap masa mengekalkan pemilikan Perisian seperti yang asalnya dimuat turun oleh anda dan semua muat turun Perisian yang seterusnya oleh anda. Perisian (dan hak cipta, dan hak harta intelek lain dalam apa jua bentuk dalam Perisian, termasuk sebarang pengubahsuaian yang dibuat padanya) adalah dan akan kekal menjadi hak milik Web Panda Inc.

Web Panda Inc. berhak memberikan lesen untuk menggunakan Perisian kepada pihak ketiga.

Penamatan

Perjanjian EULA ini berkuat kuasa dari tarikh anda mula-mula menggunakan Perisian dan akan diteruskan sehingga ditamatkan. Anda boleh menamatkannya pada bila-bila masa atas notis bertulis kepada Web Panda Inc.

Ia juga akan ditamatkan serta-merta jika anda gagal mematuhi mana-mana syarat perjanjian EULA ini. Selepas penamatan sedemikian, lesen yang diberikan oleh perjanjian EULA ini akan ditamatkan serta-merta dan anda bersetuju untuk menghentikan semua akses dan penggunaan Perisian. Peruntukan yang mengikut sifatnya berterusan dan bertahan akan kekal dalam sebarang penamatan perjanjian EULA ini.

Undang-undang yang Mentadbir

Perjanjian EULA ini, dan sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian EULA ini, akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang kami