Safe Deal - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers - bescherm uzelf tegen ongunstige deals, oplichting en slechte service.
path

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van Safe Deal-extensie

Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers ("EULA") is een wettelijke overeenkomst tussen u en Web Panda Inc. Onze EULA is gemaakt door EULA Template for Safe Deal Extension.

Deze EULA-overeenkomst regelt uw aanschaf en gebruik van onze Safe Deal Extension-software ("Software") rechtstreeks van Web Panda Inc. of indirect via een geautoriseerde wederverkoper of distributeur van Web Panda Inc. (een "Reseller").

Lees deze EULA-overeenkomst zorgvuldig door voordat u het installatieproces voltooit en de Safe Deal Extension-software gebruikt. Het biedt een licentie voor het gebruik van de Safe Deal Extension-software en bevat garantie-informatie en aansprakelijkheidsdisclaimers.

Als u zich registreert voor een gratis proefversie van de Safe Deal Extension-software, is deze EULA-overeenkomst ook van toepassing op die proefperiode. Door op "accepteren" te klikken of de Safe Deal Extension-software te installeren en/of te gebruiken, bevestigt u dat u de Software accepteert en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze EULA-overeenkomst.

Als u deze EULA-overeenkomst aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit en haar dochterondernemingen aan deze algemene voorwaarden te binden. Als u niet over deze bevoegdheid beschikt of als u het niet eens bent met de bepalingen en voorwaarden van deze EULA-overeenkomst, installeer of gebruik dan de Software niet en mag u deze EULA-overeenkomst niet accepteren.

Deze EULA-overeenkomst is alleen van toepassing op de software die hierbij door Web Panda Inc. wordt geleverd, ongeacht of hierin naar andere software wordt verwezen of deze wordt beschreven. De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle updates, supplementen, op internet gebaseerde services en ondersteuningsservices voor de Software van Web Panda Inc., tenzij bij de levering andere voorwaarden bij deze items zijn gevoegd. Als dat zo is, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Licentieverlening

Web Panda Inc. verleent u hierbij een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Safe Deal Extension-software op uw apparaten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA-overeenkomst.

Het is u toegestaan de Safe Deal Extension-software (bijvoorbeeld een pc, laptop, mobiel of tablet) onder uw beheer te laden. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw apparaat voldoet aan de minimale vereisten van de Safe Deal Extension-software.

Het is u niet toegestaan om:

  • Het geheel of een deel van de Software bewerken, wijzigen, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins wijzigen, noch toestaan dat het geheel of een deel van de Software wordt gecombineerd met of opgenomen worden in andere software, noch decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de Software. Software of pogingen om dergelijke dingen te doen
  • De Software reproduceren, kopiëren, distribueren, doorverkopen of anderszins gebruiken voor commerciële doeleinden
  • Sta een derde partij toe de Software te gebruiken namens of ten behoeve van een derde partij
  • Gebruik de Software op een manier die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving
  • de Software gebruiken voor enig doel dat volgens Web Panda Inc. in strijd is met deze EULA-overeenkomst

Intellectuele eigendom en eigendom

Web Panda Inc. behoudt te allen tijde het eigendom van de Software zoals oorspronkelijk door u gedownload en alle daaropvolgende downloads van de Software door u. De Software (en het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook op de Software, inclusief eventuele wijzigingen daarin) zijn en blijven eigendom van Web Panda Inc.

Web Panda Inc. behoudt zich het recht voor om licenties voor het gebruik van de Software aan derden te verlenen.

Beëindiging

Deze EULA-overeenkomst is van kracht vanaf de datum waarop u de Software voor het eerst gebruikt en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt het op elk moment beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Web Panda Inc.

De overeenkomst wordt ook onmiddellijk beëindigd als u een van de voorwaarden van deze EULA-overeenkomst niet naleeft. Bij een dergelijke beëindiging worden de door deze EULA-overeenkomst verleende licenties onmiddellijk beëindigd en gaat u ermee akkoord alle toegang tot en gebruik van de Software stop te zetten. De bepalingen die naar hun aard voortduren en blijven bestaan, zullen elke beëindiging van deze EULA-overeenkomst overleven.

Toepasselijk recht

Deze EULA-overeenkomst, en elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA-overeenkomst, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van ons.