Veilige deal - bescherm uzelf tegen slechte deals, oplichting en slechte service.
path

Gebruiksvoorwaarden van de website

Versie 1.0

De Safe Deal-website op https://www.joinsafedeal.com/ is een auteursrechtelijk beschermd werk van Web Panda Inc.. Bepaalde functies van de site kunnen onderworpen zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die op de website worden geplaatst. Site in verband met dergelijke functies.

Al dergelijke aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de juridisch bindende voorwaarden die toezicht houden op uw gebruik van de Site. DOOR IN TE LOGGEN OP DE SITE, VOLDOET U AAN DEZE VOORWAARDEN en verklaart u dat u de autoriteit en capaciteit heeft om deze Voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE. ALS U HET NIET AKKOORD GAAT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN OP EN/OF GEBRUIK DE SITE.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze Voorwaarden. Het Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om toegang te krijgen tot de Site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Bepaalde beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u mag geen enkel deel van de Site wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, reverse compileren of reverse-engineeren; (c) u mag de Site niet bezoeken om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, tenzij anders aangegeven, enige toekomstige release, update of andere toevoegingen aan de functionaliteit van de Site zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen op de Site moeten op alle kopieën daarvan behouden blijven.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. U heeft ermee ingestemd dat het Bedrijf niet aansprakelijk kan worden gehouden jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de Site of enig onderdeel ervan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verplicht is u enige ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van alle Gebruikersinhoud die u verstrekt, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, op de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van het Bedrijf of de leveranciers van het Bedrijf. Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden en toegang tot de Site u geen enkel recht, titel of belang geven in of op enige intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van de beperkte toegangsrechten die zijn uitgedrukt in Sectie 2.1. Het Bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden worden verleend.

Links en advertenties van derden; Andere gebruikers

Links en advertenties van derden. De Site kan links naar websites en diensten van derden bevatten en/of advertenties voor derden weergeven. Dergelijke links en advertenties van derden vallen niet onder de controle van het Bedrijf, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor links en advertenties van derden. Het Bedrijf biedt uitsluitend toegang tot deze Links & Advertenties van Derden voor uw gemak, en beoordeelt, keurt, monitort, onderschrijft, garandeert of doet geen enkele verklaring met betrekking tot Links & Advertenties van Derden. U gebruikt alle links en advertenties van derden op eigen risico en u dient daarbij een passende mate van voorzichtigheid en discretie aan de dag te leggen. Wanneer u op een van de links en advertenties van derden klikt, zijn de toepasselijke voorwaarden en het beleid van de derde partij van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke sitegebruiker is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen gebruikersinhoud. Omdat wij geen controle hebben over de Gebruikersinhoud, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige Gebruikersinhoud, ongeacht of deze door u of door anderen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade als gevolg van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de Site, zijn wij niet verplicht hierbij betrokken te raken.

U ontslaat en ontslaat hierbij het bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden, en doet hierbij afstand van elk geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van welke aard dan ook, die direct of indirect is voortgekomen of voortvloeit uit, of die direct of indirect verband houdt met, de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van sectie 1542 van het Burgerlijk Wetboek van Californië in verband met het voorgaande, waarin staat: "een algemene kwijtschelding strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan op het moment dat tijdstip waarop de vrijgave wordt uitgevoerd, wat, indien hij of zij dit had geweten, een wezenlijke invloed moet hebben gehad op zijn of haar schikking met de schuldenaar."

Cookies en webbakens. Net als iedere andere website maakt Safe Deal gebruik van ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van bezoekers en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers en/of andere informatie.

Disclaimers

De site wordt aangeboden op een 'as-is'- en 'as-available'-basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid. , geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen voldoet, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of accuraat, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal zal zijn. , of veilig. Als de toepasselijke wetgeving enige garantie met betrekking tot de site vereist, zijn al deze garanties in duur beperkt tot negentig (90) dagen vanaf de datum van het eerste gebruik.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is het bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor winstderving, verloren gegevens, kosten voor de aanschaf van vervangende producten of enige indirecte, gevolg-, voorbeeld-, incidentele, speciale of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens die daaruit voortvloeit.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in dit document, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollar (us $ 50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze grens niet vergroten. U gaat ermee akkoord dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Termijn en beëindiging. Met inachtneming van dit artikel blijven deze voorwaarden volledig van kracht zolang u de site gebruikt. Wij kunnen uw rechten om de Site te gebruiken op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de Site dat in strijd is met deze Voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden worden uw Account en recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd. U begrijpt dat elke beëindiging van uw account de verwijdering van uw gebruikersinhoud die aan uw account is gekoppeld, uit onze live databases kan inhouden. Het Bedrijf heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor de beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Paragrafen 2 tot en met 2.5, Paragraaf 3 en Paragrafen 4 tot en met 10.

Auteursrechtbeleid

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat gebruikers van onze site hetzelfde doen. In verband met onze site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat de auteursrechtwetgeving respecteert en dat voorziet in de verwijdering van al het inbreukmakende materiaal en in de beëindiging van gebruikers van onze online site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op de auteursrechten op een werk, en het vermeend inbreukmakende materiaal wilt laten verwijderen, dient u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (op grond van tot 17 USC § 512(c)) moet worden verstrekt aan onze aangewezen Copyright Agent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of op grond van de wet; En
  • een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop vermoedelijk inbreuk is gemaakt, ofwel dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Houd er rekening mee dat, overeenkomstig 17 USC § 512(f), elke onjuiste voorstelling van materiële feiten in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch onderwerpt van aansprakelijkheid voor eventuele schade, kosten en advocatenhonoraria die wij hebben opgelopen in verband met de schriftelijke kennisgeving en beschuldiging van schending van het auteursrecht.

Algemeen

Deze Voorwaarden kunnen zo nu en dan worden herzien, en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt en/of door een prominente kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Locatie. U bent ervoor verantwoordelijk dat u ons uw meest actuele e-mailadres verstrekt. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons hebt verstrekt niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving vormen van de wijzigingen die in de kennisgeving worden beschreven. Eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden worden van kracht op zijn vroegst dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailkennisgeving aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze plaatsing van de kennisgeving van de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze site. Voortgezet gebruik van onze Site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geeft aan dat u dergelijke wijzigingen erkent en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze Arbitrageovereenkomst aandachtig door. Het maakt deel uit van uw contract met het Bedrijf en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN AFWIJZING VAN CLASS ACTION.

Toepasselijkheid Arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een product of dienst geleverd door het Bedrijf en die niet informeel of in de rechtbank voor kleine vorderingen kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gevoerd. Deze Arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het Bedrijf, en op alle dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, voorgangers in de belangen, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals op alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de Voorwaarden worden geleverd.

Kennisgevingsvereiste en informele geschillenbeslechting. Voordat een van beide partijen om arbitrage kan verzoeken, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen waarin de aard en basis van de claim of het geschil wordt beschreven, en de gevraagde voorziening. Een kennisgeving aan het bedrijf moet worden gestuurd naar: 16192 Coastal Highway. Nadat de Kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan elke partij een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een door een partij gedane schikkingsvoorstel mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de toekenning heeft vastgesteld waarop een van de partijen recht heeft.

Arbitrageregels. Arbitrage zal worden geïnitieerd via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is voor arbitrage, komen de partijen overeen een alternatieve ADR-aanbieder te selecteren. De regels van de ADR-aanbieder zijn van toepassing op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De AAA Consumer Arbitration Rules die de arbitrage regelen, zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage zal worden gevoerd door één enkele, neutrale arbiter. Eventuele claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde schadevergoeding minder is dan tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10.000,00) kunnen worden opgelost door middel van bindende arbitrage zonder verschijning, naar keuze van de partij die om verlichting vraagt. Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde beloning tienduizend Amerikaanse dollars (US $ 10.000,00) of meer bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de Arbitrageregels. Elke hoorzitting zal plaatsvinden op een locatie binnen een straal van 160 kilometer van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de datum, tijd en plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een beloning toekent die groter is dan het laatste schikkingsaanbod dat het Bedrijf u heeft gedaan voorafgaand aan de start van de arbitrage, zal het Bedrijf u het hoogste bedrag van de beloning of $ 2.500,00 betalen. Elke partij draagt zijn eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit de arbitrage en draagt een gelijk deel van de vergoedingen en kosten van de ADR-aanbieder.

Arbitrageregels. Als voor arbitrage op basis van niet-optreden wordt gekozen, zal de arbitrage telefonisch, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke inzendingen plaatsvinden; de specifieke wijze wordt gekozen door de partij die de arbitrage initieert. De arbitrage zal geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen met zich meebrengen, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het Bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageactie worden gestart en/of geëist binnen de verjaringstermijn en binnen elke termijn die krachtens de AAA-regels voor de relevante claim wordt opgelegd.

Bevoegdheid van arbiter. Als arbitrage wordt gestart, zal de arbiter beslissen over de rechten en aansprakelijkheden van u en het bedrijf, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om moties in te willigen die een claim geheel of gedeeltelijk beslechten. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoeding toe te kennen, en om alle niet-monetaire rechtsmiddelen of schadevergoedingen toe te kennen die aan een individu beschikbaar zijn op grond van de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke uitspraak en een beslissingsverklaring uitbrengen waarin de essentiële bevindingen en conclusies worden beschreven waarop de uitspraak is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis een schadevergoeding toe te kennen als een rechter bij een rechtbank. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en het bedrijf.

Afzien van juryrechtspraak. DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE RECHTBANK TE GAAN EN EEN PROCES VOOR EEN RECHTER OF EEN JURY TE HEBBEN, en kiezen er in plaats daarvan voor dat alle claims en geschillen zullen worden opgelost door middel van arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans beperkter, efficiënter en goedkoper dan de regels die bij een rechtbank van toepassing zijn, en zijn onderworpen aan zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval dat er een rechtszaak zou ontstaan tussen u en het Bedrijf bij een staats- of federale rechtbank in een rechtszaak om een arbitrage-uitspraak te ontbinden of af te dwingen of anderszins, DOEN U EN HET BEDRIJF AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYPROCES, in plaats daarvan kiezen wij ervoor dat het geschil wordt opgelost. door een rechter.

Afstand doen van groeps- of geconsolideerde acties. Alle claims en geschillen binnen het toepassingsgebied van deze arbitrageovereenkomst moeten op individuele basis en niet op collectieve basis worden beslecht of geprocedeerd, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk worden beslecht of geprocedeerd of worden geconsolideerd met die van een andere klant. of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid te bewaren, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf zal een partij er niet van weerhouden om aan een rechtbank alle informatie voor te leggen die nodig is om deze Overeenkomst af te dwingen, een arbitrale uitspraak af te dwingen, of om een voorlopige voorziening of een billijke voorziening te zoeken.

Deelbaarheid. Als enig onderdeel of delen van deze Arbitrageovereenkomst volgens de wet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een rechtbank met een bevoegde jurisdictie, dan zullen dergelijke specifieke delen of delen van deze arbitrageovereenkomst niet van kracht zijn en worden verbroken en zal de rest van de Overeenkomst worden verbroken. blijven volledig van kracht.

Recht om afstand te doen. Van alle of alle rechten en beperkingen die in deze Arbitrageovereenkomst zijn uiteengezet, kan afstand worden gedaan door de partij tegen wie de vordering wordt ingesteld. Een dergelijke afstandsverklaring zal geen afstand doen van of invloed hebben op enig ander deel van deze Arbitrageovereenkomst.

Overleving van de overeenkomst. Deze Arbitrageovereenkomst blijft van kracht na de beëindiging van uw relatie met het Bedrijf.

Rechtbank voor kleine vorderingen. Niettemin kan zowel u als het Bedrijf een individuele actie aanhangig maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen.

Noodzakelijke billijke hulp. Hoe het ook zij, elke partij kan bij een staats- of federale rechtbank om een noodoplossing verzoeken om de status quo te handhaven in afwachting van arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een afstand van enige andere rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Arbitrageovereenkomst.

Claims die niet onderworpen zijn aan arbitrage. Niettegenstaande het voorgaande zijn claims wegens smaad, overtreding van de Computer Fraud and Abuse Act en inbreuk op of verduistering van het patent, het auteursrecht, het handelsmerk of de handelsgeheimen van de andere partij niet onderworpen aan deze Arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande Arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om voor de rechtbank te procederen, komen de partijen hierbij overeen zich voor dergelijke doeleinden te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië.

De Site kan onderworpen zijn aan Amerikaanse exportcontrolewetten en kan onderworpen zijn aan export- of importregels in andere landen. U gaat ermee akkoord dat u geen Amerikaanse technische gegevens die u van het Bedrijf hebt verkregen, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect zult exporteren, opnieuw exporteren of overdragen, in strijd met de exportwetten of -regelgeving van de Verenigde Staten.

Het bedrijf is gevestigd op het adres vermeld in artikel 10.8. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800 ) 952-5210.

Elektronische communicatie. De communicatie tussen u en het Bedrijf gebeurt via elektronische middelen, ongeacht of u de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het Bedrijf mededelingen op de Site plaatst of met u communiceert via e-mail. Voor contractuele doeleinden (a) stemt u ermee in om communicatie van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze op papier zou staan.

Volledige voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site. Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht gewijzigd te zijn, zodat deze geldig en afdwingbaar is voor zover maximaal toegestaan door de wet. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant, en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander. Deze Voorwaarden en uw rechten en verplichtingen hierin mogen niet door u worden toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig zijn. leegte. Het Bedrijf mag deze Voorwaarden vrijelijk overdragen. De in deze Voorwaarden uiteengezette voorwaarden zijn bindend voor rechtverkrijgenden.

Uw privacy. Lees ons privacybeleid.

Copyright-/handelsmerkinformatie. Auteursrecht ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derde partijen. Het is u niet toegestaan deze Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Contactgegevens

Adres:
16192 Coastal Highway

E-mail: [email protected]

Telefoon: +1-415-937-7737